Trvání projektu: 
2020 - 2023

Projekt realizovaný SOÚ AV ČR a Vysokou školou ekonomickou v Praze cílí na podporu a inovaci podnikatelského prostředí se zaměřením na sebezaměstnané osoby a mikropodniky (do 10 zaměstnanců). Zároveň se zaměřuje i na nové firmy, u kterých výzkum ve světě ukazuje, že nejvíce přispívají k tvorbě pracovních míst. Obecně se ale malé firmy a živnostníci potýkají se specifickými formami znevýhodnění (nižší a nepravidelné příjmy apod.). Projekt si klade za cíl identifikovat ty skupiny sebezaměstnaných a mikropodniků, kde se nejvíce projevují specifické formy prekarity, a nabídnout možná řešení těchto rizik, a to primárně zainteresovaným orgánům veřejné správy, které mají podporu podnikatelů/podnikatelek a téma ekonomického růstu ve své gesci. Na základě kvantitativního a na něj navazujícího kvalitativního šetření je cílem identifikovat návrhy vedoucí k eliminaci rizik nebo omezení, která se s těmito typy podnikání pojí.

V roce 2020 koordinoval přípravu 3 odborných analýz, vyšla také kapitola v knize T. Esnarda a M. Knighta (eds.) Mothering and Entrepreneurship: Global perspectives, Identities and Complexities.

V roce 2021 řešitelské týmy realizovaly dotazníkové šetření a 2 kvalitativní sondy. Dotazníkové šetření se soustředilo na výzkum rozsahu a forem prekarity primárně u sebezaměstnaných osob a na to, jaké aspekty prekarity lze identifikovat jako stěžejní v závislosti na genderu, oboru podnikání nebo věku sebezaměstnaných osob. Kvalitativní sondy se soustředily a) na sebezaměstnané osoby, primárně s nízkým příjmem z podnikání b) na mikropodnikatele (do 10 zam.), na vývoj jejich podnikání, personální politiku, vztahy se zaměstnanci a jejich percepci prekarity v oblasti mikropodnikání. Oba výzkumy věnovaly značnou pozornost také dopadům vládních opatřeních v období pandemie COVID 19 a strategiím, které sebezaměstnaní a mikropodnikající využili aby zmírnili ekonomické, sociální i genderové dopady pandemických restrikcí. V roce 2021 začaly oba týmy také s přípravou odborných článků a přípravou na workshopy, kde budou představeny závěry z výzkumů a to zainteresovaným subjektům veřejné / státní správy, vědeckým institucím a organizacím sdružujícím / pomáhajícím podnikajícím osobám v ČR. 

V roce 2022 se řešitelské týmy soustředily především na analýzu dat a diseminaci zjištění. Mimo přípravu publikací byly pořádány tři workshopy se zástupci a zástupkyněmi veřejné a státní správy (např. MPSV, MPO), profesními sdruženími zaštiťujícími malé podniky a OSVČ apod. Každý z workshopů byl zaměřen na vybrané téma. Na workshopech se tak diskutovaly omezené možnosti podnikajících a mikropodnikajících zajištění se na dobu vlastní nemoci skrze státní nebo komerční schémata, coworking jako cesta jak snížit prekaritu u OSVČ a mikropodnikajících a nebo možnosti a limity ve sdílení informací mezi státem a podnikajícími týkajících se podnikání. Díky workshopům a navázané spolupráci s jejich účastníky a účastnicemi, se řešitelské týmy i v roce 2023 budou podílet na zajímavých projektech zamřené na podporu a inovaci podnikatelského prostředí v ČR.

Více o projektu naleznete na webu prekarita.soc.cas.cz.

Témata: 
gender
mzdy a příjmy
práce
Zadavatel: 
TA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 3, zobrazeno 1 - 3)

Jurik, N., G. Cavender, A. Křížková, M. Pospíšilová

We interviewed separately partners in twelve CR copreneurial couples to understand their possibly divergent perspectives on motives for copreneurship. Blenkinsopp and Owens argue that family businesses are a uniquely hybrid organizations that blend economic and caring concerns. Our analysis is guided by a structured-agency approach that focuses on how societal norms, the economy, and government policies influence entrepreneurial decisions.

Téma:
gender
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Marková Volejníčková, R., Maříková, H., Pospíšilová, M. & Švarcová, M.

The topic of safeguarding against sickness grew in importance during the COVID-19 pandemic. People’s health was more at risk, yet not all had the same capacity and options to deal with it. Therefore, this article focuses on the under-researched topic of choice of strategies and individual practices for safeguarding against one’s sickness among micro-entrepreneurs (with 1–10 employees) before and during the pandemic, namely on the example of Czechia.

Téma:
gender, sociální politika, zdraví
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Marková Volejníčková R., M. Lukeš, H. Maříková, J. Zouhar, M. Švarcová, M. Orel, O. Dvouletý

Kteří podnikající jsou ve svém podnikání nejvíce znevýhodněni a v jakých oblastech? Co je největším úskalím při hledání informací o vlastním podnikání? Existuje vůbec nějaká regulace platformové ekonomiky na českém trhu práce? Může práce v coworkingovém centru zmírnit aspekty prekarity v podnikání? Jak se podnikající zabezpečují pro případ vlastní nemoci?

Téma:
gender, práce
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
jiná publikace