Trvání projektu: 
2007 - 2011

Cíl projektu

Cílem projektu je zejména odhalit a kvantifikovat regionální disparity ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení, jejich vývoj, analyzovat vybrané důsledky těchto disparit a navrhnout opatření, která povedou ke snížení disparit a zvýšení finanční a fyzické dostupnosti bydlení.

Očekávané přínosy projektu

Přínosem projektu by mělo být zejména odhalení a kvantifikace vývoje i aktuálních regionálních disparit mezi kraji NUTS 3 ve finanční i fyzické dostupnosti bydlení a komplexní analýza vybraných důsledků těchto regionálních disparit. Přínosem by rovněž mělo být definování přesnějších metod pro měření regionálních disparit ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení mezi jednotlivými českými kraji. Smyslem projektu je následně též identifikovat jevy ovlivňující fyzickou i finanční dostupnost bydlení a regionální disparity ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení, které je možno efektivně ovlivnit regulačními zásahy, a navrhnout taková konkrétní opatření, která by vedla ke:

  • zvýšení finanční dostupnosti vlastnického i nájemního bydlení;
  • snížení regionálních disparit ve finanční dostupnosti mezi kraji NUTS 3;
  • snížení negativních důsledků nízké finanční dostupnosti bydlení nebo vysokých regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení – a to zejména na demografické chování mladých lidí, prostorovou mobilitu domácností za pracovními příležitostmi a nebezpečí sociálního vyloučení domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení;
  • zvýšení fyzické dostupnosti bydlení, zejména tam, kde existuje nepoměr mezi nabídkou bydlení a potřebou (poptávkou) po bydlení;
  • zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pomocí nástrojů určených na rehabilitaci (modernizaci) bytového fondu;
  • zvýšení fyzické dostupnosti nájemního bydlení pomocí rozvoje nových forem nájemního bydlení.

Tato opatření by měla být upravena tak, aby odpovídala lokálním specifikům a byla zejména vhodná k realizaci ve čtyřech vybraných českých krajích Moravskoslezském, Jihomoravském, Středočeském kraji a Hl.m. Praha. Opatření budou rozdělena na opatření týkající se regionální působnosti, působnosti obcí, ale též působnosti státu. Jelikož bytová politika je zejména v působnosti státu a obcí, není možné zacílit navrhovaná opatření pouze na regionální úroveň a některá opatření budou nutně zacílena na úroveň centrální. Předpokládaným uživatelem výstupů budou tak jak orgány státní správy na celorepublikové úrovni (ministerstva), tak orgány státní správy na regionální a lokální úrovni (krajské úřady, magistráty, obecní úřady) a neziskové obecně prospěšné organizace působící v oblasti zajišťování sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Více informací...

Hlavní řešitel: 
Témata: 
bydlení
Zadavatel: 
ministerský projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 35, zobrazeno 1 - 10)

Mikeszová, Martina
Téma:
bydlení, mzdy a příjmy, regiony, sociální nerovnosti
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
popularizační článek
Lux, Martin, Tomáš Kostelecký (eds.)

Kniha je vědeckou monografií i studijním textem pro vysokoškolské studenty oboru sociální politika či přímo kursu bytová politika. Je členěna do pěti hlavních kapitol, které čtenáře postupně seznamují s jednotlivými tematickými okruhy. První část knihy pojednává o smyslu a obecných principech bytové politiky. Autoři popisují vazby mezi bydlením, trhem a státem.

Téma:
bydlení, veřejná politika
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Lux, Martin, Petr Sunega, Milada Kadlecová

Kapitola představuje bydlení jako součást tržní ekonomiky. Seznamuje se základními tezemi obecné mikroekonomie, věnuje se specifikům trhu bydlení, která mimo jiné zapříčiňují, že trh je v oblasti bydlení sice konkurenční, ale rigidní a inherentně neefektivní. Popsány jsou způsoby sledování vývoje cen bydlení v čase. V neposlední řadě objasňuje, jak lze vysvětlit změny v cenách bydlení, proč ceny bytů někdy rostou a jindy klesají, co je a jak vzniká cenová bublina.

 

Téma:
bydlení, veřejná politika
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Lux, Martin, Petr Sunega

Kniha Bytová politika : teorie a inovace pro praxi, jejímž autory jsou  Martin Lux a Tomáš Kostelecký je rozdělena do dvou částí.  První část knihy pojednává o smyslu a obecných principech bytové politiky. Autoři popisují vazby mezi bydlením, trhem a státem.

Téma:
bydlení, veřejná politika
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Mikeszová, Martina, Martin Lux, Milan Polednik, Petr Sunega

Jádrem kapitoly je návrh systému sociálního a garantovaného bydlení. Zahrnuje definici cílových skupin domácností pro tento typ nástroje bytové politiky. Ačkoliv cílové skupiny domácností mají nárok na pomoc formou příspěvku na bydlení, mnohé z nich jsou v situaci, kdy je tato pomoc nedostatečná.

Téma:
bydlení, rodina, sociální politika
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Kostelecký, Tomáš, František Kuda, Petr Sunega, Jan Česelský

Jádrem kapitoly je představení nových nástrojů bytové politiky v souvislosti s ekonomickou krizí. Prvním je „dočasný překlenovací úvěr pro vlastníky bydlení zatížené hypotečními úvěry“, kteří se v důsledku krize dostali do problémů se splácením. Zdůvodněna je efektivnost použití nástroje, definována cílová skupina a popsány základní principy realizace.

Téma:
bydlení, ekonomie, veřejná politika
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Lux, Martin, František Kuda (eds.)

Předkládaná monografie „Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice“ se snaží, a to za využití nových metodických přístupů, alternativních datových zdrojů a nových pohledů na tuto problematiku, postihnout vývoj regionálních rozdílů ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení v naší zemi, a to zejména mezi roky 2000 a 2006.

Téma:
bydlení, ekonomie, regiony, životní úroveň
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Lux, Martin, Martina Mikeszová

Cílem kapitoly bylo popsat vývoj regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti nájemního bydlení v ČR mezi roky 2000 a 2006 pro různé typy a shluky domácností a následně vyvodit základní socioekonomické důsledky tohoto vývoje.

Téma:
bydlení, regiony
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Kostelecký, Tomáš, Martina Mikeszová

Kraje v České republice se značně liší v dostupnosti vlastnického bydlení, protože regionální rozdíly v cenách vlastnického bydlení jsou větší než regionální rozdíly v příjmech domácností. Nejhorší dostupnost vlastnického bydlení je v Praze a v Jihomoravském kraji. Nejdostupnější je vlastnické bydlení v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Analýza údajů o dostupnosti bydlení v období 2000 až 2006 ukázala, že finanční dostupnost vlastnického bydlení se rychle mění v čase.

Téma:
bydlení, regiony
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Sunega, Petr, Martina Mikeszová, Martin Lux

Cílem kapitoly je prezentace závěrů statistických analýz souvislosti mezi vývojem regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení a vývojem ekonomické výkonnosti regionů v ČR.

Téma:
bydlení, regiony
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky

Připojené odkazy