Trvání projektu: 
2007 - 2011

Cíl projektu

Cílem projektu je zejména odhalit a kvantifikovat regionální disparity ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení, jejich vývoj, analyzovat vybrané důsledky těchto disparit a navrhnout opatření, která povedou ke snížení disparit a zvýšení finanční a fyzické dostupnosti bydlení.

Očekávané přínosy projektu

Přínosem projektu by mělo být zejména odhalení a kvantifikace vývoje i aktuálních regionálních disparit mezi kraji NUTS 3 ve finanční i fyzické dostupnosti bydlení a komplexní analýza vybraných důsledků těchto regionálních disparit. Přínosem by rovněž mělo být definování přesnějších metod pro měření regionálních disparit ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení mezi jednotlivými českými kraji. Smyslem projektu je následně též identifikovat jevy ovlivňující fyzickou i finanční dostupnost bydlení a regionální disparity ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení, které je možno efektivně ovlivnit regulačními zásahy, a navrhnout taková konkrétní opatření, která by vedla ke:

  • zvýšení finanční dostupnosti vlastnického i nájemního bydlení;
  • snížení regionálních disparit ve finanční dostupnosti mezi kraji NUTS 3;
  • snížení negativních důsledků nízké finanční dostupnosti bydlení nebo vysokých regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení – a to zejména na demografické chování mladých lidí, prostorovou mobilitu domácností za pracovními příležitostmi a nebezpečí sociálního vyloučení domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení;
  • zvýšení fyzické dostupnosti bydlení, zejména tam, kde existuje nepoměr mezi nabídkou bydlení a potřebou (poptávkou) po bydlení;
  • zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pomocí nástrojů určených na rehabilitaci (modernizaci) bytového fondu;
  • zvýšení fyzické dostupnosti nájemního bydlení pomocí rozvoje nových forem nájemního bydlení.

Tato opatření by měla být upravena tak, aby odpovídala lokálním specifikům a byla zejména vhodná k realizaci ve čtyřech vybraných českých krajích Moravskoslezském, Jihomoravském, Středočeském kraji a Hl.m. Praha. Opatření budou rozdělena na opatření týkající se regionální působnosti, působnosti obcí, ale též působnosti státu. Jelikož bytová politika je zejména v působnosti státu a obcí, není možné zacílit navrhovaná opatření pouze na regionální úroveň a některá opatření budou nutně zacílena na úroveň centrální. Předpokládaným uživatelem výstupů budou tak jak orgány státní správy na celorepublikové úrovni (ministerstva), tak orgány státní správy na regionální a lokální úrovni (krajské úřady, magistráty, obecní úřady) a neziskové obecně prospěšné organizace působící v oblasti zajišťování sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Více informací...

Hlavní řešitel: 
Témata: 
bydlení
Zadavatel: 
ministerský projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 35, zobrazeno 11 - 20)

Lux, Martin, Martina Mikeszová, Petr Sunega

Studie se zabývá analýzou dostupnosti bydlení pro sociálně vyloučené v ČR na základě zkušeností neziskových organizací a případových studií. Ve studii jsou rovněž diskutovány různé nástroje veřejné politiky vedoucí ke snížení sociálního vyloučení v souvislosti s bydlením používané v zahraničí. Cílem studie je navrhnout možné nástroje vedoucí ke zvýšení dostupnosti bydlení pro lidi ohrožené sociálním vyloučením v ČR.

 

Téma:
bydlení, sociální nerovnosti, veřejná politika
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Sunega, Petr, Robert Jahoda, Tomáš Kostelecký, Martin Lux, Karel Báťa

Publikace se snaží navrhnout změnu vybraných nástrojů bytové politiky ČR za cílem zvýšení její efektivity, efektivnosti, neutrality ve vztahu k různým právním důvodům užívání bydlení a anticykličnosti. Ve druhé části jsou uvedeny výsledky rozsáhlých simulací těchto změn, zejména pak její dopady na veřejné výdaje i distribuci podpor.

 

Téma:
bydlení, veřejná politika
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Mikeszová, Martina, Petr Sunega, Tomáš Kostelecký, Martin Lux, Jan Sládek

Publikace hodnotí dopady hospodářské krize a identifikuje domácnosti ohrožené finanční nedostupností bydlení, zejména z důvodu ztráty zaměstnání. Obsahuje rešerši zahraničních politických nástrojů reagujících na krizi a formuluje návrhy programů podpory migrace za prací a bezúročné půjčky vlastníkům bydlení.

Téma:
bydlení, ekonomie, mzdy a příjmy, životní úroveň
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Lux, Martin, Tomáš Kostelecký, Petr Sunega, Jana Vobecká, Jan Sládek

Publikace vychází z teoretického rámce vztahů mezi bytovou a populační politikou, dále zhodnocuje dosavadní nástroje bytové politiky ve vyspělých zemích. Zaměřuje se hlavně na sektor nájemního bydlení a skupinu mladých rodin a podává souhrn státních a lokálních politik zacílených na tuto skupinu. Na státní úrovni navrhují autoři novelizaci pravidel pro poskytování příspěvku na bydlení, na obecní úrovni podávají návrh cílené obecní garance.
 

Téma:
bydlení, rodina, sociální politika
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Kostelecký, Tomáš, Vobecká, Jana

The article examines the relationship between housing affordability and fertility in the Czech Republic after 1989. An analysis of national data suggests that improving housing affordability might be a factor behind the rise of fertility that has been observed since the beginning of the 2000s. The regional variation in fertility is generally lower than the regional variation of indicators of both housing affordability and the economic situation.

Téma:
bydlení, ekonomie, regiony
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Kostelecký, Tomáš, Vobecká, Jana
Téma:
bydlení, ekonomie, sociologická data
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Kuda, František, Martin Lux (eds.)

Monografie vznikla v rámci projektu "Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj (WD-05-07-03). Úzce navazuje na publikaci "Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice" (vyšla v Sociologickém ústavu AV ČR v roce 2008, ISBN 978-80-7330-149-1).

Téma:
bydlení, mzdy a příjmy, regiony
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Mikeszová, Martina, Martin Lux, Jan Sládek

Kapitola se zabývá analýzou finanční nedostupnosti bydlení v ČR v letech 2000- 2009. Cílem kapitoly je zmapovat (1) typy domácností, které byly ohroženy nedostupností bydlení na základě analýzy vývoje příjmů a nákladů, (2) typy domácností, které pociťovaly finanční obtíže v souvislosti s úhradou nákladů na bydlení, (3) typy domácností ohrožených nedostupností bydlení v souvislosti s hospodářskou krizí, (4) skupinu domácností potýkající se sociálním vyloučením.

Téma:
bydlení, ekonomie, mzdy a příjmy
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Sunega, Petr, Martin Lux

Cílem článku je otestovat hypotézu, zda regionální rozdíly ve finanční dostupnosti bydlení ovlivňují mobilitu za prací. Případný vztah mezi regionálními rozdíly v dostupnosti bydlení a ochotou stěhovat se za prací může být jedním z faktorů strukturální nezaměstnanosti a překážkou ekonomického růstu. Provedené analýzy ukázaly, že vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací je relativně slabý a týká se pouze vysokoškoláků stěhujících se za prací do Prahy.

Téma:
bydlení, migrace a mobilita, mzdy a příjmy, regiony
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Mikeszová, Martina, Martin Lux, Anne Morisseau

Článek se zabývá analýzou regionálních diferencí v míře potenciálního ohrožení finanční nedostupností nájemního bydlení po skončení procesu deregulace nájemného v ČR. Jeho cílem je tak identifikovat typy domácností potenciálně ohrožené finanční nedostupností bydlení, zmapovat vývoj potenciální (ne)dostupnosti bydlení od roku 2000 i vývoj samotných regionálních rozdílů v zastoupení ohrožených domácností mezi kraji ČR.

Téma:
bydlení, regiony, sociální nerovnosti, životní úroveň
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
impaktovaný článek

Stránky

Připojené odkazy