Trvání projektu: 
2007 - 2011

Cíl projektu

Cílem projektu je zejména odhalit a kvantifikovat regionální disparity ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení, jejich vývoj, analyzovat vybrané důsledky těchto disparit a navrhnout opatření, která povedou ke snížení disparit a zvýšení finanční a fyzické dostupnosti bydlení.

Očekávané přínosy projektu

Přínosem projektu by mělo být zejména odhalení a kvantifikace vývoje i aktuálních regionálních disparit mezi kraji NUTS 3 ve finanční i fyzické dostupnosti bydlení a komplexní analýza vybraných důsledků těchto regionálních disparit. Přínosem by rovněž mělo být definování přesnějších metod pro měření regionálních disparit ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení mezi jednotlivými českými kraji. Smyslem projektu je následně též identifikovat jevy ovlivňující fyzickou i finanční dostupnost bydlení a regionální disparity ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení, které je možno efektivně ovlivnit regulačními zásahy, a navrhnout taková konkrétní opatření, která by vedla ke:

  • zvýšení finanční dostupnosti vlastnického i nájemního bydlení;
  • snížení regionálních disparit ve finanční dostupnosti mezi kraji NUTS 3;
  • snížení negativních důsledků nízké finanční dostupnosti bydlení nebo vysokých regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení – a to zejména na demografické chování mladých lidí, prostorovou mobilitu domácností za pracovními příležitostmi a nebezpečí sociálního vyloučení domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení;
  • zvýšení fyzické dostupnosti bydlení, zejména tam, kde existuje nepoměr mezi nabídkou bydlení a potřebou (poptávkou) po bydlení;
  • zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pomocí nástrojů určených na rehabilitaci (modernizaci) bytového fondu;
  • zvýšení fyzické dostupnosti nájemního bydlení pomocí rozvoje nových forem nájemního bydlení.

Tato opatření by měla být upravena tak, aby odpovídala lokálním specifikům a byla zejména vhodná k realizaci ve čtyřech vybraných českých krajích Moravskoslezském, Jihomoravském, Středočeském kraji a Hl.m. Praha. Opatření budou rozdělena na opatření týkající se regionální působnosti, působnosti obcí, ale též působnosti státu. Jelikož bytová politika je zejména v působnosti státu a obcí, není možné zacílit navrhovaná opatření pouze na regionální úroveň a některá opatření budou nutně zacílena na úroveň centrální. Předpokládaným uživatelem výstupů budou tak jak orgány státní správy na celorepublikové úrovni (ministerstva), tak orgány státní správy na regionální a lokální úrovni (krajské úřady, magistráty, obecní úřady) a neziskové obecně prospěšné organizace působící v oblasti zajišťování sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Více informací...

Hlavní řešitel: 
Témata: 
bydlení
Zadavatel: 
ministerský projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 35, zobrazeno 21 - 30)

Lux, Martin, Martina Mikeszová

Článek se zaměřuje na analýzu regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti nájemního bydlení v ČR. Analýza využívá novou metodiku měření, jež se vypořádává s nevyužitelností výběrových šetření pro regionální členění. Cílem je zjistit, zda se nerovnosti ve finanční dostupnosti nájemního bydlení mezi regiony a mezi různými typy domácností zaměstnanců v letech 2000–2007 zvyšovaly, nebo snižovaly.

Téma:
bydlení, mzdy a příjmy, regiony
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
recenzovaný článek
Lux, Martin, Petr Sunega
Téma:
bydlení, práce, regiony
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Mikeszová, Martina, Martin Lux
Téma:
bydlení, regiony
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Sunega, Petr, Martin Lux, Martina Mikeszová

Náplní studie je porovnání míry migrace v ČR a vybraných zemích EU-27, analýza struktury migrace v ČR, mezikrajských rozdílů v úrovni vnitřní migrace, stručný přehled vybraných teorií o souvislostech mezi finanční dostupností bydlení a migrací za prací, výsledky empirických analýz vztahu mezi finanční dostupností bydlení a úrovní vnitřní migrace v ČR, přehled nástrojů na podporu migrace za prací používané v zahraničí a návrhy konkrétních nástrojů k podpoře pracovně orientované migrace v ČR.

Téma:
bydlení, EU, migrace a mobilita, práce, veřejná politika
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Sunega, Petr

Cílem příspěvku je poukázat na provázanost pracovního trhu a trhu s bydlením, kdy rostoucí podíl vlastníků může představovat bariéru pro stěhování domácností za pracovními příležitostmi. Negativní vliv vlastnické formy bydlení na zamýšlenou mobilitu domácností byl prokázán i v českém prostředí. Regionální rozdíly ve finanční dostupnosti bydlení jsou dalším faktorem, který může být významnou brzdou pro stěhování za pracovními příležitostmi, a to zejména pro jednotlivce s nižší kvalifikací.

Téma:
bydlení, migrace a mobilita, práce, regiony
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
recenzovaný článek
Sládek, Jan, Martina Mikeszová
Téma:
bydlení, veřejná politika
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Mikeszová, Martina, Martin Lux

Článek se zaměřuje na vývoj finanční dostupnosti nájemního bydlení v jednotlivých regionech České republiky v letech 2000 – 2006. Cílem článku je ukázat, zda se disparity mezi regiony a mezi různými typy domácností zvyšovaly nebo snižovaly.

Téma:
bydlení, regiony
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Mikeszová, Martina
Téma:
bydlení, regiony, sociální nerovnosti
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
popularizační článek
Sunega, Petr, Martina Mikeszová
Téma:
bydlení, regiony, sociální nerovnosti
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
popularizační článek
Mikeszová, Martina

The paper focuses on the development of regional inequalities in rental housing (un)affordability in Czech Republic. The aim of the paper is to identify "model" types of household which are potentially at risk of being unable to afford "adequate" housing in case of no regulation. The development of regional differences in housing "unaffordability" in the period 2000-2007 is analysed.

Téma:
bydlení, regiony, sociální nerovnosti, veřejná politika
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku

Stránky

Připojené odkazy