Completed project

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Trvání projektu: 
2007 - 2011

Cíl projektu

Cílem projektu je zejména odhalit a kvantifikovat regionální disparity ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení, jejich vývoj, analyzovat vybrané důsledky těchto disparit a navrhnout opatření, která povedou ke snížení disparit a zvýšení finanční a fyzické dostupnosti bydlení.

Očekávané přínosy projektu

Přínosem projektu by mělo být zejména odhalení a kvantifikace vývoje i aktuálních regionálních disparit mezi kraji NUTS 3 ve finanční i fyzické dostupnosti bydlení a komplexní analýza vybraných důsledků těchto regionálních disparit. Přínosem by rovněž mělo být definování přesnějších metod pro měření regionálních disparit ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení mezi jednotlivými českými kraji. Smyslem projektu je následně též identifikovat jevy ovlivňující fyzickou i finanční dostupnost bydlení a regionální disparity ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení, které je možno efektivně ovlivnit regulačními zásahy, a navrhnout taková konkrétní opatření, která by vedla ke:

  • zvýšení finanční dostupnosti vlastnického i nájemního bydlení;
  • snížení regionálních disparit ve finanční dostupnosti mezi kraji NUTS 3;
  • snížení negativních důsledků nízké finanční dostupnosti bydlení nebo vysokých regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení – a to zejména na demografické chování mladých lidí, prostorovou mobilitu domácností za pracovními příležitostmi a nebezpečí sociálního vyloučení domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení;
  • zvýšení fyzické dostupnosti bydlení, zejména tam, kde existuje nepoměr mezi nabídkou bydlení a potřebou (poptávkou) po bydlení;
  • zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pomocí nástrojů určených na rehabilitaci (modernizaci) bytového fondu;
  • zvýšení fyzické dostupnosti nájemního bydlení pomocí rozvoje nových forem nájemního bydlení.

Tato opatření by měla být upravena tak, aby odpovídala lokálním specifikům a byla zejména vhodná k realizaci ve čtyřech vybraných českých krajích Moravskoslezském, Jihomoravském, Středočeském kraji a Hl.m. Praha. Opatření budou rozdělena na opatření týkající se regionální působnosti, působnosti obcí, ale též působnosti státu. Jelikož bytová politika je zejména v působnosti státu a obcí, není možné zacílit navrhovaná opatření pouze na regionální úroveň a některá opatření budou nutně zacílena na úroveň centrální. Předpokládaným uživatelem výstupů budou tak jak orgány státní správy na celorepublikové úrovni (ministerstva), tak orgány státní správy na regionální a lokální úrovni (krajské úřady, magistráty, obecní úřady) a neziskové obecně prospěšné organizace působící v oblasti zajišťování sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Více informací...

Hlavní řešitel: 
Témata: 
bydlení
Zadavatel: 
ministerský projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 35, zobrazeno 31 - 35)

Mikeszová, Martina

Příspěvek se zaměřuje na analýzu regionálních disparit ve finanční dostupnosti nájemního bydlení v České republice. V příspěvku je diskutována problematika měření finanční dostupnosti bydlení i nedostupnosti zdrojů dat. Dále příspěvek ukazuje výsledky analýzy regionálních disparit ve finanční dostupnosti nájemního bydlení v letech 2000 – 2006. Cílem příspěvku je zjistit, zda se disparity mezi regiony a mezi různými typy domácností zvyšovaly nebo snižovaly.

Téma:
bydlení, mzdy a příjmy, regiony, sociální nerovnosti
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
Lux, Martin, Anneli Kährik, Petr Sunega

The return of property expropriated during the communist period to previous owners or to their descendants (property restitution) led to the quick emergence of a private rental sector in many post-communist countries soon after 1990. This article compares the genesis of private rental tenure in the Czech Republic and Estonia.

Téma:
bydlení, transformace
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
recenzovaný článek
Mikeszová, Martina

Článek se zabývá problematikou bezdomovství v České republice. Cílem článku je popsat příčiny ztráty bydlení a identifikovat faktory podmiňující úspěšnou reintegraci do společnosti a opětovné získání i udržení si dlouhodobého bydlení.

Téma:
bydlení, životní úroveň
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Kostelecký, Tomáš, Jana Vobecká

Článek zkoumá vztahy mezi finanční dostupností bydlení a demografickým chováním v krajích České republiky. Analýzy ukázaly, že čím ne horší finanční dostupnost bydlení, tím vyšší je průměrný věk matek při porodu prvního dítěte a tím nižší je úhrnná plodnost v kraji. Platí zároveň, že časování porodů je finanční dostupností bydlení ovlivněno více než úhrnná plodnost.

Téma:
bydlení, regiony, rodičovství, životní úroveň
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Kostelecký, Tomáš, Jana Vobecká
Téma:
bydlení, regiony, sociální nerovnosti
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky

Připojené odkazy