Trvání projektu: 
2001 - 2003

Předmětem sociologicky orientovaného projektu je případová studie života podnikatelů a podnikatelek v současné české společnosti. Projekt je ucelenou analýzou sociálních a politických mechanismů, ovlivňujících profesní a soukromý život podnikatelů a podnikatelek s důrazem na genderové uspořádání společnosti. Půjde zejména o identifikaci procesu a výsledků vytváření životních strategií jako individuálních nebo skupinových adaptací na měnící se společenské podmínky. Projekt je členěn do dvou fází: 1. Vymezení sociálního kontextu, ve kterém se vyvíjela česká podnikatelská sféra a jeho dynamiky. Analyzovány budou zejména podmínky trhu práce a sociálně politický kontext z genderového hlediska. 2. Kvalitativní sociologická studie individuálního vnímání společenského prostředí a vytváření vhodných životních strategií podnikatelů a podnikatelek. Analyzován bude způsob harmonizace profesního a rodinného života v závislosti na pohlaví.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 18, zobrazeno 1 - 10)

Křížková, Alena

Práce je kvalitativní sociologickou studií motivací vstupu do podnikání a strategií kombinace práce a rodiny v životě žen a mužů, kteří začali samostatně podnikat v 90. letech dvacátého století. Studie teoreticky vychází ze sociologie rodiny, sociologie práce, organizace a managementu a tyto obory propojuje z hlediska sociologie genderu.

Téma:
gender, práce, rodina, životní styl
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Křížková, Alena

Článek je zaměřen na zmapování změn, které proběhly v průběhu transformace české společnosti v 90. letech v oblasti pracovních pozic žen a individuálních faktorů, jež tyto pozice ovlivňují. Hlavními faktory ovlivňujícími pozici českých žen na pracovním trhu jsou ekonomické reformy a různé aspekty spojené s procesy reforem, zejména odmítnutí zahrnout praktická řešení ekonomických a genderových nerovností, dále státní sociální politika, která byla v 90.

Téma:
gender, mzdy a příjmy, práce
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Křížková, Alena

Článek se zabývá tématem sociálně-politických opatření pro zvýšení flexibility ve vztahu mezi sférou práce a rodiny na individuální úrovni životních strategií z pohledu generových teorií organizace.Prostředí managementu je popsáno jako generový režim, ve kterém funguje organizační maskulinita.

Téma:
gender, práce, sociální politika
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Křížková, Alena

Číslo bulletinu Gender, rovné příležitosti, výzkum, které se vám dostává do rukou, není tentokrát monotematicky zacíleno. Shodou okolností se zaměřuje paralelně na dvě oblasti, které jsou předmětem intenzivního výzkumu v české sociologii zabývající se genderovými vztahy. Tím prvním je sféra soukromého života – rodiny, partnerských vztahů a sexuality.

Téma:
gender, práce, sociologie vědy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Křížková, Alena
Téma:
gender, práce, sociální nerovnosti
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Křížková, Alena
Téma:
gender, práce, rodina, životní styl
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Křížková, Alena

Postavení českých žen na trhu práce, ženy v řídících pozicích a vztah rodiny a práce v jejich životě jsou hlavní témata tohoto dvojčísla čtvrtletníku Gender – rovné příležitosti – výzkum. Problematika genderových nerovností na trhu práce je nejen aktuální z hlediska projektů aktuálně řešených v týmu Gender & sociologie, ale i jako jedna z kapitol, které je třeba v současné české společnosti řešit a diskutovat i v rámci vstupu České republiky do Evropské unie.

 

Téma:
gender, práce
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Křížková, Alena

Postavení českých žen na trhu práce, ženy v řídících pozicích a vztah rodiny a práce v jejich životě jsou hlavní témata tohoto dvojčísla čtvrtletníku Gender – rovné příležitosti – výzkum. Problematika genderových nerovností na trhu práce je nejen aktuální z hlediska projektů aktuálně řešených v týmu Gender & sociologie, ale i jako jedna z kapitol, které je třeba v současné české společnosti řešit a diskutovat i v rámci vstupu České republiky do Evropské unie.

 

Téma:
gender, práce, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Křížková, Alena, Pavlica, Karel

Kniha představuje první český pokus o ucelené uchopení problematiky genderových vztahů v organizacích. Jejím cílem je jednak vymezení a objasnění otázek, kterými se management genderových vztahů zabývá, jednak rozvoj a stimulace genderové cilivosti a povědomí čtenářů. Zahraniční zkušenosti a již i výzkumy českého prostředí ukazují, že řešení otázek spojených s postavením, uplatněním i vzájemnými vztahy žen a mužů má pro organizace i pro společnost jako celek zásadní strategický význam.

Téma:
gender, práce, sociální nerovnosti
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Křížková, Alena

Cílem textu je představit hlavní charakteristiky ženské pozice na trhu práce ve srovnání s muži v jejích nejdůležitějších aspektech a zároveň ukázat reflexi této pozice v postojích žen i mužů.

 

Téma:
gender, práce, sociální nerovnosti
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky