recenzovaný článek
Vohlídalová, Marta. 2006. „Mají muži a ženy v ČR odlišné postoje k práci?“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 7 (1): 26-31. ISSN 1213-0028.

Postavení mužů a žen na trhu práce v České Republice není rovnocenné. Mnoho autorů a autorek, kteří se zabývají vysvětlením příčin těchto nerovností, zdůrazňují působení nejrůznějších strukturálních bariér a genderových stereotypů na straně zaměstnavatelů. Článek se snaží odpovědět na otázku, zda jsou to primárně rozdílné hodnoty mužů a žen, nebo naopak strukturální omezení, co vede k prokazatelně horšímu postavení žen na trhu práce v ČR. Analýza dat prokázala, že neexistují výraznější rozdíly v postojích mužů a žen k práci. Představa, že ženy zastávají rezervovanější postoj k práci a že jsou méně ambicióznější než muži, se tedy nezakládá na pravdě. Výsledné postavení žen a mužů na pracovním trhu je tedy ovlivněno spíše souhrou strukturálních omezení, genderových stereotypů a aktivních voleb jedinců v rámci těchto omezení. Zjištění jsou založena na kvantitativní analýze dat pocházejících z šetření 5510 respondentů, které proběhlo v r. 2005.

 

Sdílejte tuto stránku