working paper
Křížková, Alena (ed.), Čermáková, Marie, Dudová, Radka, Maříková, Hana, Uhdeová, Zuzana. 2005. „Obtěžování žen a mužů a sexuální obtěžování v českém systému pracovních vztahů. Rozsah, formy, aktéři, řešení.“ MPSV ČR 2005. Praha: MPSV ČR. 88 s.

Studie je závěrečnou zprávou výzkumu „Analýza výskytu obtěžování žen a mužů z důvodu pohlaví a sexuálního obtěžování na pracovišti“, který byl v letech 2004 – 2005 proveden jako zakázka Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Šlo o první projekt v ČR, jehož cílem bylo po zavedení definice sexuálního obtěžování do českého právního řádu komplexně analyzovat rozsah tohoto problému. Studie představuje výsledky těchto výzkumů, provedených v rámci projektu: výzkum veřejného mínění o obtěžování asexuálním obtěžování na pracovišti, polostrukturované rozhovory s vybranými zástupci zaměstnavatelů – personálními manažery/manažerkami, případové studie obětí sexuálního obtěžování, skupinové diskuse (focus group) se zástupci odborových svazů.

 

Sdílejte tuto stránku