odborná kniha / monografie
Hana Hašková (ed.), Marta Vohlídalová, Hana Maříková, Radka Dudová, Zuzana Uhde, Alena Křížková, Lenka Formánková. 2014. Vlastní cestou? Životní dráhy v pozdně moderní společnosti. Praha: SLON - Sociologické nakladatelství / Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 398 s. ISBN 978-80-7419-178-7.

Kniha se zaměřuje na současná uspořádání partnerství a rodiny a vysvětluje jejich proměny a různorodost. Zároveň se věnuje analýze toho, jak lidé kombinují pracovní a soukromý život, jak se způsoby tohoto kombinování mění v čase a jaká nerovně rozložená rizika z toho vyplývají. Tyto proměny nahlížejí autorky perspektivou výzkumu životních drah. Postupují od teoretického a metodologického ukotvení výzkumu životních drah, pokračují analýzou mezigeneračních a meziskupinových rozdílů ve vybraných doménách životních drah až k hloubkovým analýzám životních trajektorií a zkušeností vybraných skupin. V některých případech kriticky zkoumají životní podmínky, zkušenosti a rizika skupin, které v české sociologii zatím zůstávaly na okraji badatelského zájmu. Jednotlivé kapitoly představují ucelené studie, které lze číst i samostatně. Zároveň celou knihu spojuje téma prolínání a proměn soukromého a pracovního života a rizik, jimž jednotlivci v této souvislosti čelí v závislosti na svých různých sociálních pozicích, předchozích biografiích, příslušnosti ke generaci a měnících se podmínkách.

Kniha se snaží odpovědět například na následující otázky:

 • Proč zůstávají mladí lidé bydlet u rodičů a jak vypadají jejich první samostatné domácnosti?
 • Kdo jsou singles a kdo zůstává po celý život bez partnera?
 • Proč bydlí někteří partneři v oddělených domácnostech a jak prožívají a praktikují svůj partnerský a rodinný život?
 • Jak stabilní jsou nesezdaná soužití a manželství, a pokud se rozpadnou, jakou šanci navázat nový partnerský vztah lidé mají?
 • Co víme o pozdní mladosti a mladém stáří? Staly se novými svébytnými fázemi životních drah? Jaké jsou životní dráhy matek po rozvodu či rozchodu?
 • Jak se jejich životní dráhy mezigeneračně proměňují? Jaké okolnosti zvyšují nebo naopak snižují spokojenost lidí s jejich pracovním a soukromým životem?
 • Jak se v generačním pohledu mění důsledky mateřství pro pracovní situaci matek? Jaké jsou perspektivy chudých rodičů?
 • Jak se mění životní dráhy různě situovaných žen a mužů?
 • Jaká rizika z těchto změn plynou a koho postihují?
 • Jaký vliv na ně měla současná ekonomická krize?
 • Jak vypadá každodenní boj o uznání imigrantek z východní Evropy?
 • Jakou zkušenost mají ženy pečující o stárnoucí rodiče a jaký je jejich život po úmrtí rodiče?

Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242850

Cena: 290 Kč

Kde knihu zakoupit? http://slon-knihy.cz

Left

Oddělení: 
Témata: 
mezigenerační vztahy
mezilidské vztahy
péče
rodičovství
rodina
životní styl
Sdílejte tuto stránku