Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 168 publikací (zobrazeny záznamy 81 - 100)
2009, Leontiyeva, Yana, Mirka, Nečasová

Kniha mapuje poznatky o procesu sociální integrace, zejména integrace na pracovním trhu. Čerpá ze souboru více než 250 kvalitativních rozhovorů s přistěhovalci žijícími dlouhodobě v ČR. Různé aspekty procesu integrace do života hostitelské společnosti jsou zpracovány formou dílčích případových studií, které jsou rozděleny do skupin podle zemí původu přistěhovalců.

Téma:
migrace a mobilita, práce
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2009, Vávra, Martin

Předkládaná studie zkoumá obsahy časopisů pro mladé, zejména z hlediska zprostředkování životního způsobu, reprodukce nerovností a nabízených hodnotových orientací. Zaměřuje se na analýzu dvou nejčtenějších titulů pro mládež – Bravo a ABC, přičemž těžiště zkoumání spočívá na sledování prvního z nich. Autoři používají tři analytické postupy: kvantitativní analýzu výskytu slov kombinovanou s kvalitativní interferenční analýzou, diskurzivní analýzu a etnografickou obsahovou analýzu.

Téma:
média, životní styl
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2009, Leontiyeva, Yana

Tato kapitola uvádí do problematiky imigrace a ukazuje, jaké jsou její aktuální trendy v ČR. Autorka stručně komentuje vývoj počtu imigrantů na území ČR od roku 1989, věkovou strukturu registrovaných cizinců a jejích uplatnění na českém trhu práce. Na závěr kapitoly je shrnutí výsledků dosavadních výzkumu zaměřených na postoje k cizincům a menšinám.

Téma:
mezilidské vztahy, migrace a mobilita
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2009, Vávra, Martin

Kapitola se nejprve zaobírá metodami získávání a interpretace sociologických dat relevantních z hlediska měření postojů k cizincům. Za tímto účelem je podrobně rozebrán pojem postoj (jak jej definovat, jak jej měřit, jak výsledky měření interpretovat) a uvedeny jsou i pojmy předsudek, tolerance, rasismus a xenofobie. Na závěr kapitoly jsou popsány některé konkrétní výzkumné nástroje pro měření postojů.

Téma:
mezilidské vztahy, migrace a mobilita, sociologická data
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2009, Čížek, Tomáš

Kapitola se zabývá postoji české veřejnosti k cizincům na pracovním trhu. Na základě proběhlých výzkumných šetření jsou postupně představovány názory veřejnosti na různé aspekty zaměstnávání cizinců v naší zemi. Jsou provedena i základní srovnání těchto postojů jejich vývoj, pokud to bylo z hlediska datových zdrojů možné.

Téma:
migrace a mobilita, práce
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2009, Vávra, Martin

Kapitola popisuje a interpretuje výsledky sociologických výzkumů provedených na území ČR po roce 1989 týkajících se postojů ke konkrétním národnostem a etnickým skupinám.

Téma:
mezilidské vztahy, migrace a mobilita
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2009, Leontiyeva, Yana, Martin vávra

Článek se zabývá postoji respondentů k multikulturnímu soužití s cizinci a kulturnímu přizpůsobení se cizinců. Text je primárně zaměřen na situaci v ČR, je v něm však obsaženo i srovnání se situací v dalších evropských zemích.

Téma:
mezilidské vztahy, migrace a mobilita
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2009, Leontiyeva, Yana

Tato kapitola rozebírá to, jak česká populace problematizuje fenomén přistěhovalectví, jak vnímá přínosy a negativní dopady imigrace na jejich zemi a nakonec jak hodnotí sama sebe ve smyslu snášenlivostí vůči cizincům.

Téma:
mezilidské vztahy, migrace a mobilita
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2009, Hašková, Hana, Zuzana Uhde

Autorky zkoumají institucionální kontext, ideologie a praktiky, které utvářely občanství žen z odlišných socioekonomických, etnických a národnostních skupin v české společnosti od 40. let 20. st. Problematizují statický popis genderových vztahů v socialistických společnostech Evropy. Poukazují také na kontinuitu diskursů, praktik a institucí před a po roce 1989, čímž dokládají složitost kulturních a institucionálních změn navzdory podstatné proměně společenského a ekonomického systému.

Téma:
gender
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2009, Leontiyeva, Yana, Michaela Vojtková

In this chapter the authors focus on the integration of foreigners into so-called ‘core’ institutions, which determine a migrant’s socioeconomic status, opportunities, and available resources. Special attention is given to the access to the social security system, to the health care system, to the education system, and last but not least to the labour market.

Téma:
migrace a mobilita, sociální politika
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2009, Toš, N., K.H. Müller, Z. Fábián, J. Krejčí, M. Zielinski (eds.)

The aim of the book is twofold, (1) to provide a comparative summaries on Central and Eastern Europe focused on a variety of topics, ranging from work flexibility to the role of women, (2) to present new ways for comparative research, one with help of new visualisation tools and the other with new forms of analyses, which are able to process large quantities of currently unused but available data sets.

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2009, Leontiyeva, Yana, Martin Vávra (eds.)

Studie se zabývá postoji k migrantům. Její autoři se zaměřují na postoje existující v české společnosti, ale využívají i data z mezinárodních šetření, aby mohli postoje respondentů z České republiky zařadit do širšího kontextu. Téma vztahů mezi „domácí populací“ a cizinci je v současnosti velice aktuální. Meziroční nárůst cizinecké populace je v ČR jeden z nejvyšších v Evropě.

Téma:
mezilidské vztahy, migrace a mobilita
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2008, Krejčí, Jindřich
Téma:
metodologie výzkumu
Typ publikace:
popularizační článek
2008, Krejčí, Jindřich
Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Typ publikace:
popularizační článek
2008, Leontiyeva, Yana

Proces Evropeizace Českého cizineckého a azylového zákona se zda být poněkud nekonzistentní. Evropská integrace přinesla některé zásadní změny, které ovšem zatím příliš neovlivnily samotný charakter imigrace. Dnes se na imigraci do České republiky často nahlíží jako na krátkodobou pracovní migraci. Ovšem trvalejší usazení migrantů v ČR má rostoucí trend a proto jsou potřeba efektivní integrační politiky.

 

Téma:
EU, migrace a mobilita, občanská společnost, politika (a postoje k politice), veřejná politika
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2008, Krejčí, Jindřich

Kniha má tři cíle, 1) seznámit se současnými kritérii kvality ve výběrových dotazovacích šetřeních; 2) posoudit prostředí pro realizaci výběrových dotazovacích šetření v ČR; 3) provést hlubší analýzu ve dvou vybraných oblastech: návratnost výběrových dotazovacích šetření v ČR a realizace šetření volebních preferencí v ČR.

 

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data, veřejné mínění
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2007, Leontiyeva, Yana

V českém kontextu migrace prozatím ještě není tématem politického diskurzu. Detailnější studium programů vybraných politických stran a také veřejných projevů některých politiků ukazuje existenci určité odlišnosti napříč politickým spektrem.

Téma:
migrace a mobilita, veřejná politika
Typ publikace:
popularizační článek
2007, Vávra, Martin

Kapitola se snaží uvést jednotlivé Foucaultovy tvůrčí etapy do souvislostí – s jejich předpoklady, důsledky i metodou, a to prostřednictvím analýzy jeho prací i skrze autory, kteří jeho dílo využívají nebo kritizují (často dělají obojí současně). Důraz je kladen na interpretaci Foucaultova díla od práce Slova a věci po první díl Dějin sexuality v kontextu historické sociologie.

Téma:
historická sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2007, Vávra, Martin

Cílem článku je podat přehled o problematice archivace sociologických dat. Článek se zabývá archivací z několika úhlů pohledu. Rozebírá její význam pro vědeckou práci a místo archivů v „cyklu oběhu dat“. Následně se věnuje přípravě dat pro archivaci – nárokům, které z toho plynou jak pro výzkumníky, tak i pro pracovníky archivů. V další části je rozebrán standard DDI jakožto nástroj vhodný pro popis (nejen) sociologických dat.

Téma:
sociologická data
Typ publikace:
recenzovaný článek
2007, Krejčí, Jindřich

Archivy sociálních dat plní významnou úlohu pro mezinárodní srovnávací výzkum, a to v poskytování dat i při přípravě šetření. Společná propojená evropská datová infrastruktura je žádaným nástrojem pro zlepšní služeb v této oblasti. Několik projektů (DDI, NESSTAR, MADIERA atd.) již dosáhlo významný pokrok při vytváření východisek. Nyní je v rámci procesu ESFRI na tomto základě připravováno zdokonalení celoevropské výzkumné infrastruktury CESSDA.

Téma:
sociologická data
Typ publikace:
recenzovaný článek

Stránky