Weeks of science
11. - 17. 11. 2019
Jilská 1, 110 00 Praha 1

Také v tomto roce se Sociologický ústav AV ČR zapojí do Týdne vědy a techniky Akademie věd České republiky.

Týden vědy Akademie věd ČR (www.tydenvedy.cz) je největší vědecký festival v Česku, který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory.

Návštěvníci Sociologického ústavu AV ČR se mohou registrovat zdarma do naší knihovny, každý přitom v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR obdrží publikaci z produkce ústavu dle vlastního výběru. V nabídce jsou pak následující přednášky, které jsou určené zejména studentům a studentkám středních škol, registrovat se však mohou také jednotlivci z řad veřejnosti, které zajímá, jaká je naše společnost, jaké si můžeme klást otázky a jaké na ně můžeme nalézat odpovědi.

Máte-li zájem se účastnit některé z přednášek, registrujte se prosím prostřednictvím e-mailu na adrese Tiskového a edičního oddělení: tiskove@soc.cas.cz, případně na telefonu 210 310 217. Přednášky probíhají na adrese Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., Jilská 1, Praha 1. Konkrétní termíny přednášek budou postupně doplňovány.

Andrea Beláňová: „Sekty“ v Česku
Ekonomická sociologie

Ačkoliv je Česko považovano za jednu z nejateističtějších zemí na světě, působí v ní množství malých náboženských uskupení. Tyto skupiny jsou často označovány jako tzv. "sekty" či "kulty" a jejich legitimita bývá zpochybňována jak v médiích, tak v akademických kruzích. Přednáška se zaměřuje na přehled nejvýznamnějších nových náboženských hnutí v Česku a jejich přítomnost ve veřejném prostoru. Věnuje se také otázce jejich případné společenské nebezpečnosti.
Termín přednášky: pondělí 11. 11. 2019 v 8:15, úterý 12. 11. 2019 v 10:00 (OBSAZENO)

Marta Kolářová: Klimatická změna: protest a/nebo spotřeba?
Lokální a regionální studia
Co může udělat jedinec tváří v tvář klimatické krizi, které čelíme? Je lepší nejít v pátek do školy a přidat se ke studentské stávce? Nebo je potřeba zaměřit se na vlastní životní styl a omezit létání, jízdu autem a maso? Více se dozvíte v prezentaci o sociologickém pohledu na klimatickou změnu v souvislosti se sociálními hnutími a spotřebou.
Termíny přednášky: středa 13. 11. 2019 v 9:00, pátek 15. 11. 2019 v 11:00

Renáta Topinková: Online seznamování
Hodnotové orientace ve společnosti
Online seznamování je v posledních letech na vzestupu. Ještě před deseti lety byli přátelé a rodina nejčastějším prostředníkem pro nalezení partnera, dnes se třetina párů seznámí online. V přednášce se zaměříme například na to, jak je to s lhaním na online seznamkách, pro koho jsou seznamky nejvýhodnější, a jak se na online seznamování dívá veřejnost. Podíváme se také, jaké protějšky si vybíráme a jakou roli hraje věk. Přednáška představí některé zahraniční výzkumy a načrtne i situaci v České republice. 
Termín přednášky: čtvrtek 14. 11. 2019 v 10:15

Radka Hanzlová: Přestaň plýtvat potravinami!
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Plýtvání potravinami představuje velký problém dneška. Na přednášce se dozvíte kolik potravin a proč se vyhodí v českých domácnostech, co vede lidi k šetření potravinami a jak plýtvání vnímá česká společnost. Představíme vám chování spotřebitelů, nahlédneme do problematiky prodeje nedokonalé, tedy křivé, zeleniny a ovoce a doufáme, že vás inspirujeme k tomu, abyste se na potraviny začali dívat trošku jinak!
Termín přednášky: středa 13. 11. 2019 v 11:00

Markéta Švarcová: Ženy a podnikání
Gender & sociologie
Prezentace je zaměřena na ženy podnikatelky a jejich postavení na trhu práce. Upozorňuje na rozdíly mezi muži a ženami v oblasti podnikání a to jak z hlediska jeho právního a legislativního ukotvení, tak z perspektivy daňového zatížení. Prezentace představuje aktuální situaci podnikatelek především v kontextu jejich narůstajícího počtu a možných nevýhod spojených s podnikáním. Zmiňuje oblasti trhu práce, ve kterých ženy podnikají nejčastěji a zaměřuje se na důvody a motivace žen pro vstup do podnikání. Upozorňuje tak na skutečnost, že podnikání nemusí být dobrovolnou volbou, ale spíše důsledkem nedostatečné flexibility pracovního trhu v České republice. Příspěvek je rovněž věnován historickým kořenům podnikání na pozadí vývoje uspořádání genderových rolí a postavení žen na trhu práce ve 20. století včetně uvedení konkrétních příkladů významných podnikatelek této doby. Prezentace pracuje s modely/casy, na kterých budou studentům a studentkám představeny kategorie žen podnikatelek, které jsou nejvíce ohroženy riziky podnikaní. Jedná se o interaktivní formu kooperace v jejímž rámci bude se studenty a studentkami diskutováno, co může být ohrožujícími faktory například pro ženy, která začaly podnikat těsně po ukončení studia nebo naopak v předdůchodovém věku. Řeč bude rovněž o podnikání matek s malými dětmi a v neposlední řadě bude zmíněna i situace migrantek, které podnikají na území České republiky. Závěr prezentace bude věnován diskuzi na téma, co by mohlo ženám v rámci jejich podnikání pomoci.
Termín přednášky: úterý 11. 11. 2019 ve 12:00

Romana Volejníčková a Kristýna Pospíšilová: Nerovné odměňování žen a mužů – problém nás všech?
Gender & sociologie
Problematika nerovného odměňování je velmi komplexní fenomén. Co je příčinou tak vysokého rozdílu v měsíčních mzdách mužů a žen? Jaká jsou k dispozici data, která nám umožní poodkrýt tajemství nerovného odměňování? Na tyto a další otázky odpovíme v průběhu přednášky. Během přednášky ukážeme, proč považujeme nerovné odměňování za problém nás všech – nejedná se totiž jen o otázku nižších mezd žen, ale jedná se také o vyšší míru ohrožení chudobou u žen v důchodovém i v produktivním věku, díky nižšímu ohodnocení žen dochází také k reprodukci genderových stereotypů a jejich k konzervaci, často také finanční problémy v páru vyústí v násilí v partnerských vztazích a v neposlední řadě mají nižší mzdy žen nemalé důsledky pro celou ekonomiku a ČR tak v mnoha ohledech zaostává za ostatními zeměmi EU. V přednášce se tedy detailněji podíváme na příčiny a důsledky nerovného odměňování. Hlavní pozornost bude věnována tomu, kolik aktuálně činí tzv. gender pay gap, tedy rozdíl mezi měsíční hrubou mzdou mužů a žen v procentech, mezinárodnímu porovnání a podíváme se na český trh práce genderovou optikou. Ukážeme ale také na argumenty, kterými bývá GPG nejčastěji obhajován.
Termíny přednášky: pondělí 11. 11. 2019 v 9:00 a v 10:00, pátek 15. 11. 2019 v 9:45 a 14:15

Kamila Fialová: Jak se daří lidem v Česku v životě a zaměstnání? Možnosti měření a hodnocení lidského blahobytu
Ekonomická sociologie
Často se hovoří o tom, že se ekonomické přibližování Česka západní Evropě zpomalilo a že ekonomická úroveň, včetně mzdové hladiny, u nás stále zdaleka nedosahuje úrovně vyspělých zemí. Blahobyt lidí však není dán pouze stavem hospodářství či dynamikou ekonomického růstu, nýbrž pokrývá mnoho oblastí. Ekonomická stránka není pro hodnocení lidí zdaleka nejdůležitější, neméně důležitými oblastmi jsou zdraví, vzdělání, či životní spokojenost. Přednáška má za cíl nahlédnout možné způsoby měření lidského blahobytu, a to od čistě ekonomických přístupů, přes složitější ukazatele zohledňující další sociálně-environmentální aspekty současného života lidí, až po pojetí beroucí v potaz udržitelnost kvality života do budoucnosti. Zvláštní pozornost bude věnována subjektivnímu vnímání blahobytu. Zároveň se pokusíme zhodnotit, jak si Česká republika stojí v mezinárodním srovnání podle jednotlivých ukazatelů.
Přednáška nebyla vypsána.

Petr Gibas: Kutilství – materiální kultura a post-socialistická transformace
Socioekonomie bydlení
Kutilství je považováno za součást české národní identity. V přednášce se podíváme na to, jak se kutilství změnilo od pádu socialismu, před nímž zažívalo velký boom jako aktivita překračující hranici (ekonomické) nutnosti a volnočasové zábavy. Jak kutilství ovlivnila záplava hobbymarketů, televizních pořadů, příruček a všeobecná dostupnost zboží? Co s kutilstvím udělal rozvoj hnutí do-it-yourself na západě i ve střední Evropě? Jsme pořád ještě kutilové, nebo je kutilství, jak ho známe z Receptáře s Přemkem Podlahou, už minulostí? A co nám studium kutilství, jako specifické materiální kultury, a jeho proměn po pádu socialismu může říci o politické, ekonomické a sociální povaze transformace, kterou naše společnost prošla v posledních 30 letech?
Přednáška nebyla vypsána.

Michaela Kudrnáčová: Třídím, třídíš, třídíme? Modelování třídění odpadu pomocí postojů k životnímu prostředí mezi občany ČR
Český sociálněvědní datový archiv
Sociologie se zabývá komplexními problematikami, proto může být občas obtížně srozumitelná, i když jsou výsledky bádání prezentovány pomocí tabulek a grafů. Lepší porozumění našemu bádání nás tak motivuje, abychom hledali i jiné způsoby práce s daty i jejich předávání dál. Jednou z takových metod je multiagentní modelování, díky kterému se se můžeme pohybovat na pomezí statistiky a programování, umožňující i vizuální zážitek. Model, který na Týdnu vědy a techniky představím, se zabývá tím, jak se mění tendence třídit odpad mezi Čechy na základě vazeb, které mezi sebou mají, a také na základě jejich vlastních postojů k životnímu prostředí. Obecně lze tvrdit, že zájem o chování druhých posiluje většinové jednání – čím více lidí sledujeme, jak se chovají, tím spíše to posílí naší tendenci jednat a chovat se většinovým způsobem.
Přednáška nebyla vypsána.

Martin Spurný: Struktura českého trhu práce z pohledu sociologických výběrových šetření
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Současná sociologie standardně pracuje s různými variantami socioekonomické klasifikace. Základní složkou těchto klasifikací je vedle vzdělání a příjmu především povolání.  Ve zkratce se dalo říci, že člověka do velké míry definuje to, čím se živí. Prezentace se zaměří na možnosti měření sociálního statusu formou dotazníkových šetření. Představí jednotlivé přístupy, jejich využitelnost v praxi, a ukáže co mohou vypovědět o současné České republice.  Podle některých ukazatelů se zdá, že Česká republika patří mezi nejvíce rovnostářské země s poměrně nízkým ohrožením chudobou, z jiných vyplývá, že jde o zemi levné práce s relativně ohroženou střední třídou.  S pomocí sociologických dotazníkových šetření lze pak podobná zjištění kriticky rozvíjet.
Přednáška nebyla vypsána.

--

V rámci Týdne vědy a techniky proběhnou také následující přednášky: (Národní 3, Praha 1)

  • 11. 11. / 9:00 / Radka Hanzlová: Udělej něco užitečného nejen pro sebe, ale i pro naši planetu! Přestaň plýtvat potravinami!
    Hlavní budova Akademie věd (Národní 3, Praha 1). Více zde (nutnost rezervace).
  • 11. 11. / 17:00 / Gina Neff / Umělá inteligence a gender
    Fakulta stavební ČVUT (Thákurova 7, Praha 6). Více zde.
  • 13. 11. / 15:00 / Ondřej Císař / Společnost, rizika a politika klimatické krize v České republice
    Hlavní budova Akademie věd (Národní 3, Praha 1). Více zde (nutnost rezervace).
Share this page