Monograph
Pivarč, Jakub, Škoda, Jiří, Doulík, Pavel. 2012. Analýza miskoncepcí alternativní religiozity u žáků vybraných gymnázií. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta. 206 s. ISBN 978-80-7414-520-9.

Tato práce se zabývá dvěma významnými fenomény – náboženstvím a žákovskými pojetími. Na základě provedené literární rešerše jsou v teoretické části shrnuty nejdůležitější poznatky týkající se sledovaných fenoménů. V první kapitole je diskutována problematika tradiční a alternativní religiozity a ve druhé kapitole je věnována pozornost otázkám psychogeneze žákova poznání, resp. žákovským pojetím s přihlédnutím k tzv. miskoncepcím. Empirická část navazuje na teoretická východiska práce a obsahuje výzkumnou studii. Předmětem a hlavním cílem studie bylo identifikovat, podrobně analyzovat, diskutovat a komparovat jednotlivé miskoncepce náboženství, resp. alternativní religiozity, u žáků vybraných církevních gymnázií a gymnázií zřizovaných kraji. Cílem výzkumu bylo také identifikovat postoje a názory žáků na tradiční a alternativní náboženství, případně jejich vlastní religiozitu. Analýza se uskutečnila v České a Slovenské republice ve 12 krajích, z toho 10 krajů bylo v České republice a 2 kraje na Slovensku. Na studii participovalo 16 gymnázií (8 gymnázií církevních a 8 gymnázií zřizovaných kraji) a zúčastnilo se jí celkem 1237 respondentů ve věkovém rozmezí 17–19 let (509 mužů a 728 žen). Data pro analýzu byla získána pomocí dvou výzkumných metod (nestandardizovaného dotazníku a pojmových map).

Left

Topics: 
religion and religiosity
education
Share this page