Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 3444 publikací (zobrazeny záznamy 1 - 20)
2020, Hásová, Veronika, Oliverius, Vojtěch

Každoroční statistický přehled situace a vývoje v oblasti postavení žen v české vědě včetně mezinárodního srovnání ukazuje, že situace se sama od sebe pozitivním směrem nemění, naopak lze konstatovat mírně negativní tendence, tedy pokles zastoupení žen v nejvýznamnějších oblastech. V Evropě patříme mezi nejhorší.

Téma:
gender, sociologie vědy
Typ publikace:
jiná publikace
2020, Hašková, Hana, Kristýna Pospíšilová

Remaining childless or having just one child are two different experiences
and each is attached to a different social status. However, they can
also be viewed through a unifying lens as phenomena that contribute to low
fertility. Theories that seek to explain low fertility often attribute both phenomena
to the same causes. This article examines what factors are connected
to a person’s intention to remain childless or to have just one child and

Téma:
rodičovství
Oddělení:
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Nešpor, Zdeněk R.

Ordination of women as ministers is an important issue of gender equality and social stratification.

Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
recenzovaný článek
2020, Vodáková, Olga

This article maps out the relation between women’s religious orders forced to work in the Czech borderlands (namely the Šluknov Hook) in the period of 1950-1993 with the lay, secular community. It deals with each of the orders and their specifics and describes their work with clients of nursing homes and of social welfare institutions.

Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
recenzovaný článek
2020, Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
dějiny sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2019, Kostelecká, Yvona, Braun, Richard, Hasman, Jiří, Machovcová, Kateřina, Pivarč, Jakub, Hadj-Moussová, Zuzana, Hána, David

Přestěhování se z rodné země do jiné, v některých případech velmi geograficky vzdálené, přináší řadu aspektů, které jsou majoritní populaci neznámé a často jen těžko představitelné.

Téma:
mezilidské vztahy, migrace a mobilita, vzdělání
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2020, Pivarč, Jakub

This research study aimed to identify and analyse attitudes of Czech primary school pupils toward people with intellectual disabilities (ID). In total 2295 pupils aged 10 to 15 years participated in the study. The questionnaire based on the Likert scale design was utilised as the research tool. Its items were divided into four dimensions (interpersonal liking; social status and rights of people with ID; social integration; fear) using the explorative factor analysis.

Téma:
vzdělání
Typ publikace:
impaktovaný článek
2019, Pivarč, Jakub, Bravená, Noemi
Téma:
náboženství a religiozita, vzdělání
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2017, Pivarč, Jakub

Odborná monografie je koncipována jako teoreticko-výzkumná studie, která se zabývá dosud marginálně řešenou tematikou prekoncepcí intaktních žáků o mentálním postižení. Cílem studie bylo v teoretické rovině stručně vymezit koncept mentálního postižení a akcentovat proměnu paradigmatu současného vzdělávání se zřetelem na integraci a inkluzi. Zvláštní pozornost byla také věnována teoreticko-epistemologickým východiskům prekoncepcí a současnému stavu vědeckého poznání v dané oblasti.

Téma:
vzdělání
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2015, Pivarč, Jakub

V posledních pětadvaceti letech prochází české školství zřetelnou proměnou, dochází k paradigmatickým střetům, konceptuálním a strukturálním obměnám a též k přijetí nových cílů vzdělávání. K základním východiskům této transformace patří idea inkluze, která je v podmínkách našeho současného vzdělávání rozvíjena prozatím spíše v teoretické než praktické rovině.

Téma:
mezilidské vztahy, vzdělání
Typ publikace:
recenzovaný článek
2015, Pivarč, Jakub

V této práci byla pozornost zaměřena na dosud opomíjenou problematiku výzkumu žákovských prekoncepcí a miskoncepcí k fenoménu netholismu, gamblingu a náboženských sekt. Cílem kvantitativní výzkumné studie bylo zjistit, zda se liší prekoncepce žáků k těmto vybraným sociálně patologickým jevům z hlediska genderu a navštěvovaného ročníku. Výzkum byl realizován na 10 základních školách u 1144 žáků ve věkové kohortě 10–15let. Jako výzkumný nástroj byl použit dotazník a myšlenkové mapování.

Téma:
hodnotové orientace, vzdělání
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
2015, Pivarč, Jakub

Studie se zabývá kvalitativním výzkumem prekoncepcí intaktních žáků o mentálním postižení. Na základě rozboru vinět a prostřednictvím hloubkových rozhovorů, které zahrnují Leventhalův pětidimenzionální model porozumění postižení, jsou u třech žáků ve věkové kohortě 10 - 15 let charakterizovány a analyzovány jejich prekoncepce. Výsledky poukazují na vývojové tendence v dětském myšlení o mentálním postižení.

Téma:
mezilidské vztahy, vzdělání
Typ publikace:
recenzovaný článek
2015, Pivarč, Jakub

Osoby s mentálním postižením tvoří skupinu zdravotně postižených, která je ve vysoké míře ohrožena sociálním vyloučením, tedy exkluzí, segregací a marginalizací. Jejich participace na dění v majoritní společnosti je ztížena z různých důvodů, například i proto, že jejich potřeby jsou často saturovány v nevyhovujícím ústavním prostředí, spíše než v přirozeném prostředí komunity.

Téma:
důvěra/sociální koheze, mezilidské vztahy, péče
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
2020, Krulichová, Eva, Buriánek, Jiří

Problematika bezpečnosti patří mezi témata, která dlouhodobě rezonují společností a která si zaslouží naši pozornost. Tato kniha se věnuje obavám ze zločinu a pocitu bezpečí v České republice. Díky velkému množství dat, která měli autoři za posledních 20 let k dispozici, se jim naskytla příležitost zevrubně analyzovat pestrou škálu faktorů, které s pocitem bezpečí a obavami ze zločinu souvisejí, a popsat vývoj obou fenoménů v čase stejně jako pozici Čechů v rámci Evropy.

Téma:
kriminalita
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2020, Tomaskovic-Devey, Donald, Rainey, Anthony, Avent-Holt, Dustin, Bandelj, Nina, Boza, István, Cort, David, Godechot, Olivier, Hajdu, Gergely, Hällsten, Martin, Henriksen, Lasse Folke, Hermansen, Are, Skeie Hou, Feng, Jung, Jiwook, Kanjuo-Mrčela, Aleksandra, King, Joe, Kodama, Naomi, Kristal, Tali, Křížková, Alena, Lippényi, Zoltán, Melzer, Silvia Maja, Mun, Eunmi, Penner, Andrew, Petersen, Trond, Poje, Andreja, Safi, Mirna, Thaning, Max, Tufail, Zaibu
Téma:
mzdy a příjmy, práce, sociální nerovnosti
Oddělení:
Typ publikace:
impaktovaný článek
2019, Vašát, Petr
Téma:
bydlení, ekonomie, město a vesnice, mzdy a příjmy, sociální nerovnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
(2020, momentalne v tisku), Vohlídalová, Marta

The article examines the intersection between the gender culture and the neoliberal
transformation of research and academia. It focuses on the impact of the transformation on the
early-career women academic researchers in the Czech Republic (CR). It examines a sample of
women academics to see how their career paths unfold over time and identify the mechanisms,
factors, and barriers that affect their academic careers in the early stages. The article looks at

Téma:
gender
Oddělení:
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Hejnová, Kateřina, Chylíková, Johana

This study focuses on the approaches used by Czech social workers operating in the field of child protection to resolve parental conflicts and looks specifically at their inclination to employ defensive practice. Defensive practice involves prioritising regulations and prescribed rules over the interests of clients, i.e. parents and children.

Téma:
důvěra/sociální koheze, hodnotové orientace, metodologie výzkumu, sociální politika
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, D. Čermák, R. Mikešová

The aim of this manuscript is to analyze notions of democracy among Czech mayors. Czechia is dotted with municipalities of various sizes, each with its own mayor, each of whom has a vision of how democracy at the local level should be practiced. Our focus here is on two types of democracies that are seen as alternatives: participatory democracy and representative democracy.

Téma:
elity, město a vesnice, veřejná správa
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Hašková, Hana, Radka Dudová

The paper discusses how selective pronatalism has been incorporated into childcare and reproductive health policies in the socialist state of Czechoslovakia (1948–1989). It answers the question of how pronatalist framing has been used to categorise ‘others’, whose procreation has been deemed undesirable.

Téma:
gender, rodičovství, rodina, sociální politika
Oddělení:
Typ publikace:
impaktovaný článek

Stránky