Other publication
Pilnáček, M., Tabery, P., Vávra, M. 2019. „Webové archivy a sociální vědy: příležitosti, problémy a řešení.“ (Open access) Available from: https://cvvm.soc.cas.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=5126&lang=en.

Tento článek se věnuje úvodu do problematiky webových archivů, které mohou sloužit jako zdroj dat částečně vypovídající o dynamické proměně současné společnosti a komunikace. V první části článku je představen smysl webových archivů a jejich současné institucionální zakotvení jak v České republice, tak v zahraničí. V druhé části je diskutována otázka přístupu k datům z webových archivů. Omezení v přístupu jsou na jedné straně technická, kdy se musí výzkumník vypořádat s velkým množstvím dat a nároky na výpočetní kapacitu, a na druhé straně právní a etická. Jako částečné řešení omezení v přístupu k datům navrhuje článek mimo jiné vytvoření a provozování analytického rozhraní, ze kterého by výzkumníci mohli získávat agregované výstupy z webových archivu. Třetí závěrečná část článku se věnuje metodologickým omezením dat uložených ve webových archivech. Zabývá se především otázkami reprezentativity, neúplnosti a heterogenity těchto dat. Autoři článku nabízí dílčí řešení otázky omezené reprezentativity celoplošných sklizní prostřednictvím kvalitního výběru dat z webového archivu, a to jak pomocí tematického zúžení, tak pomocí pravděpodobnostního váženého výběru dat z archivu. Článek také zdůrazňuje, že pozorovaná změna webu se kromě změny chování aktérů může dít i z důvodů změny populace používající internet, změny technologie a v neposlední řadě kvůli změně metodologie sběru dat. Je proto důležité vytvářet velmi pečlivou dokumentaci sběru dat webového archivu a v případě využívání analytického rozhraní i přesný popis metod, které má výzkumník v rozhraní k dispozici.

Share this page