Gender & sociologie

Výzkumné oddělení Gender & sociologie patří již od roku 1990 mezi hlavní vědecké instituce v České republice rozvíjející genderová studia, feministickou teorii a metodologii. Vydává etablovaný transdisciplinární časopis genderových studií a feministické teorie Gender a výzkum / Gender and Research. Oddělení je zapojeno do tematicky zaměřených mezinárodních vědeckých organizací a spolupracuje se zahraničními i domácími univerzitními pracovišti. Členky oddělení působí také v rámci evropských expertních sítí poskytujících poradenství v oblasti rovných příležitostí a spolupracují s občanskou společností. Oddělení je členskou organizací České ženské lobby a spolupracuje s řadou neziskových organizací. Jednotlivé pracovnice jsou členkami Genderové expertní komory.


Časopis Gender a výzkum / Gender and Research

je recenzovaný vědecký transdisciplinární časopis genderových studií a feministické teorie. Časopis přispívá k rozvoji kritického vědeckého bádání i diskuse o aktuálních tématech v českém, evropském i světovém kontextu. V časopise jsou publikovány stati, které uplatňují genderovou či feministickou perspektivu v sociálních a humanitních vědách. Časopis vede mezinárodní redakční rada. Je zařazen v databázi SCOPUS, ERIH PLUS, Central European Journal of Social Sciences and Humanities a v dalších odborných databázích. Časopis vychází v česko-anglické verzi 2x ročně v tištěné podobě a rovněž na internetových stránkách (www.genderonline.cz). Do roku 2016 vycházel pod názvem Gender, rovné příležitosti, výzkum.

 

Výzkumná témata

1. Gender a pracovní trh

Zaměřujeme se na zhodnocení společenských procesů, které ovlivňují genderovou strukturu trhu práce, a na zdroje, mechanismy a typy genderové diskriminace. V souvislosti s tím zkoumáme také politiky sociálního státu. Z hlediska sociálního vyloučení klademe důraz na identifikaci a situaci marginalizovaných skupin populace. Dalšími oblastmi zkoumání jsou flexibilita, flexijistota a gender v organizacích, managementu a podnikání.

2. Sociologie soukromého života

Problematikou soukromého a rodinného života se zabýváme v souvislosti s procesy individualizace, transformace pracovního trhu a změnami v oblasti rodinných a dalších sociálních politik. Sledujeme jejich dopady na uspořádání soukromých životů, zejména na formy intimity, partnerství a rodičovství. Zaměřujeme se na téma bezdětnosti, otcovství a mateřství, rozvodovosti, otázku ženských reprodukčních a sexuálních práv a konstrukci genderových identit.

3. Feministická kritika nerovností

Zaměřujeme se na marginalizované skupiny žen a mužů a identifikaci prolínání sociálních kategorií vytvářejících specifické formy a konstelace znevýhodnění. Genderové nerovnosti zkoumáme v širších souvislostech modernizace a globalizace, které společnosti konfrontují s různými formami nespravedlnosti a nerovností. Výzkumně se rovněž věnujeme občanskému aktivismu a kritice společenských procesů ze strany ženských organizací a feministického hnutí.

4. Politika péče

Genderové rozdělení placené práce a neplacené péče je jedním z referenčních bodů kritiky sociálních a genderových nerovností. Vztah mezi placenou a neplacenou činností zkoumáme z hlediska historicky a kulturně proměnlivých ideologií a institucionálního rámování péče na národní a nadnárodní úrovni. Proměny péče zkoumáme také v souvislosti s marginalizací některých skupin vlivem globalizace. 

Kontakt: tel.: +420 210 310 351, +420  210 310 352, e-mail: gender@soc.cas.cz

Vybrané publikace

2014
Hana Hašková (ed.), Marta Vohlídalová, Hana Maříková, Radka Dudová, Zuzana Uhde, Alena Křížková, Lenka Formánková
2013
Linková, Marcela, Kateřina Cidlinská, Hana Tenglerová, Marta Vohlídalová, Alice Červinková
2012
Vohlídalová, Marta, Alice Červinková
Zobrazit všechny publikace oddělení

Připojené odkazy

Připojené obrázky

Obrázky: 
Gender