Trvání projektu: 
2005 - 2007

Projekt navrhuje komplexní výzkum podmínek pro kombinaci pracovního a rodinného života v české společnosti. Zaměřuje se na legislativní, sociálně-politickou, institucionální, zaměstnavatelskou a individuální rovinu řešení kombinace pracovních a rodinných závazků na úrovni jednotlivce, páru a rodiny. Projekt je rozdělen do tří fází tak, aby teoretická a metodologická východiska byla propojena a vedla k dosažení těchto ucelených výstupů: A. expertní analýzy legislativních a sociálně-politických opatření pro kombinaci práce a rodiny, B. sociologické analýzy typů rodin s dětmi, pro které je kombinace práce a rodiny klíčová, C. komparativní analýzy podmínek kombinace práce a rodiny na zaměstnavatelské úrovni včetně srovnání přístupů a praxe v českých a zahraničních firmách. Přínosy realizace projektu spočívají jednak v prohloubení sociologického poznání vazeb pracovní a rodinné sféry z hlediska genderových podmínek, jak na teoretické, tak na metodologické úrovni, jednak v doporučeních využitelných v sociálně-politické, legislativní i zaměstnavatelské perspektivě.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 30, zobrazeno 1 - 10)

Křížková, Alena, Marta Vohlídalová

Autorky v článku mapují teoretické argumenty genderové dimenze sociálního státu. Navrhují tři integrální dimenze konceptualizace rodičovství v české společnosti a na trhu práce: 1) právo být rodičem a právo pracovat, 2) rovnost či nediskriminaci v rodičovství, 3) příležitost dosáhnout kombinace pracovního a soukromého života.

 

Téma:
gender, mzdy a příjmy, péče, práce, sociální nerovnosti
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Křížková, Alena, Hana Maříková, Radka Dudová, Zdenek Sloboda

The paper focuses on organisations and the conditions for working parents in terms of combining work and care and how those conditions are set up and negotiated in organisations. The research draws on three case studies comparing pairs of companies active in the Czech Republic and in one of the following countries – Germany, France, and Sweden – in the field of engineering.

Téma:
gender, péče, práce, sociální nerovnosti
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
Hašková, Hana (ed.), Jana Pomahačová

Cílem naší studie je prozkoumat, zda-li a jakým způsobem je v genderově odlišně zacílených médiích reflektována v české společnosti problematika rodičovství a bezdětnosti. Ve studii předkládáme výsledky kvalitativní a kvantitativní analýzy vybraných ženských časopisů a kvalitativní výzkumné sondy vybraných časopisů životního stylu pro muže, vydávaných v ČR po roce 1989, tedy v období významných změn v reprodukčním chování.

Téma:
gender, média, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Hašková, Hana

Mužské i ženské časopisy užívají biologizující rámce reprodukčního chování a rodičovství u mužů i žen očekávají. Ženské časopisy ale akcentují hodnotu mateřství pro mateřství samo (vstup do mateřství i mateřskou praxi), zatímco časopisy pro muže akcentují vstup do otcovství jako součást svazku se ženou spíš než otcovskou praxi.

Téma:
gender, média, rodičovství
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Křížková, Alena (ed.), Hana Maříková, Hana Hašková, Jana Bierzová

Sociologický výzkumu rodičovských strategií kombinace práce a rodiny v životě byl proveden v roce 2005 v rámci projektu „Kombinace pracovního a rodinného života v perspektivě genderových vztahů, sociální a zaměstnavatelské politiky ČR“ (podpořen grantem č. 403/05/2474 Grantové agentury ČR na období 2005-2007).

Téma:
gender, práce, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Maříková, Hana

Sociologický výzkumu rodičovských strategií kombinace práce a rodiny v životě byl proveden v roce 2005 v rámci projektu „Kombinace pracovního a rodinného života v perspektivě genderových vztahů, sociální a zaměstnavatelské politiky ČR“ (podpořen grantem č. 403/05/2474 Grantové agentury ČR na období 2005-2007).

Téma:
gender, práce, rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Křížková, Alena

Sociologický výzkumu rodičovských strategií kombinace práce a rodiny v životě byl proveden v roce 2005 v rámci projektu „Kombinace pracovního a rodinného života v perspektivě genderových vztahů, sociální a zaměstnavatelské politiky ČR“ (podpořen grantem č. 403/05/2474 Grantové agentury ČR na období 2005-2007).

Téma:
gender, práce, rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana

Sociologický výzkumu rodičovských strategií kombinace práce a rodiny v životě byl proveden v roce 2005 v rámci projektu „Kombinace pracovního a rodinného života v perspektivě genderových vztahů, sociální a zaměstnavatelské politiky ČR“ (podpořen grantem č. 403/05/2474 Grantové agentury ČR na období 2005-2007).

Téma:
gender, péče, rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Bierzová, Jana

Sociologický výzkumu rodičovských strategií kombinace práce a rodiny v životě byl proveden v roce 2005 v rámci projektu „Kombinace pracovního a rodinného života v perspektivě genderových vztahů, sociální a zaměstnavatelské politiky ČR“ (podpořen grantem č. 403/05/2474 Grantové agentury ČR na období 2005-2007).

Téma:
péče, rodičovství, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Křížková, Alena (ed.), Radka Dudová, Hana Hašková, Hana Maříková

Trh práce, který se v ČR vyvíjí po roce 1989 podle nového modelu, a rodinné strategie žen a mužů
jsou dvě sféry, které se vzájemně ovlivňují a prolínají na různých úrovních společnosti a v životních
drahách jednotlivých aktérů. Změny podmínek participace na trhu práce, které jsou důsledkem ekonomických, politických a kulturních změn v české společnosti i vlivů globálního trhu práce, vytvářejí

Téma:
gender, práce, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie

Stránky