Národní kontaktní centrum - gender a věda

Národní kontaktní centrum – gender a věda je jediným specializovaným pracovištěm zaměřeným na výzkum v oblasti genderové sociologie vědy, genderových studií vědy, genderové rovnosti a genderového mainstreamingu ve vědě v ČR. Zabezpečuje též expertízy, podkladové materiály, analýzy a konzultační činnost pro orgány státní a veřejné správy a výzkumné a vysokoškolské instituce v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu (Úřad vlády, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) a výzkumné a vysokoškolské instituce v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu. Členky oddělení jsou členkami expertních a poradních orgánů v ČR a na úrovni EU a rozvíjejí mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu genderových nerovností ve vědě (RINGS The International Association of Institutions of Advanced Gender Studies, European Platform of Women Scientists atd.). Marcela Linková je zástupkyní předsedkyně akce COST genderSTE (gender, science, tecnhnology, environment, TN1201).

V posledních dvou letech NKC realizuje podporu pro české výzkumné organizace a poskytovatele, která se zaměřuje na kulturní a institucionální změnu na podporu genderové rovnosti prostřednictvím plánů genderové rovnosti, včetně workshopů a tréninků. Pro tento účel též založilo Pracovní skupinu pro změnu, jejíž členy a členkami jsou osoby, které chtějí iniciovat změny na svých institucích nebo se účastní projektů EU na strukturální změnu. NKC - gender a věda též vydávané každoroční monitorovací zprávy podávají statistický přehled o postavení žen a mužů v české vědě, o možnostech kariérního postupu vědkyň a vědců a o zastoupení žen a mužů ve vedoucích a rozhodovacích pozicích výzkumu. Od roku 2010 též realizuje vysoce úspěšný mentoringový program pro středoškolačky, jehož cílem je odstraňování stereotypního vnímání technických a některých přírodních věd jako mužských oborů a motivace dívek ke studiu těchto disciplín na vysokých školách. V roce 2015 zahájilo oddělení mentoringový program pro začínající vědkyně a vědce ze všech oborů, jehož cílem je podpora profesního rozvoje (post)doktorandek a (post)doktorandů, pomoc s rozjezdem vědecké kariéry a ujasněním si jejího směřování. Od roku 2009 uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Cenu Milady Paulové za celoživotní přínos rozvoji vědnímu oboru. Cílem Ceny je ocenit vědeckou práci význačných českých badatelek a zároveň poskytnou vzory a inspiraci pro nastupující generace vědkyň.

Výzkumná témata

  • Organizace výzkumu, hodnocení výzkumu, excelence a gender
  • Organizační změna ve vysokoškolském a výzkumném sektoru
  • Odpovědný výzkum a inovace
  • Geografická a intersektorální mobilita
  • Výzkumné kariéry a odchody z vědy
  • Kombinace vědecké práce a soukromého života
  • Rodinná a sociální politika, gender a vědecká profese
  • Genderový mainstreaming a rovné příležitosti ve vědě
  • Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí
  • Sociální studia biomedicíny a komplementární a alternativní medicíny

Vybrané publikace

Zobrazit všechny publikace oddělení

Připojené informace

Video: 

Česká věda má problém!

Mentoring pro začínající vědkyně a vědce

Cena Milady Paulové