Národní kontaktní centrum - gender a věda

Národní kontaktní centrum – gender a věda je jediným specializovaným pracovištěm v ČR zaměřeným na výzkum v oblasti genderové sociologie vědy, studií vědy a technologií a na podporu genderové rovnosti ve výzkumu. Výzkumně se oddělení zaměřuje na témata: organizace vědy a výzkumu, hodnocení výzkumu, excelence a gender; organizační změna ve vysokoškolském a výzkumném sektoru; odpovědný výzkum a inovace; geografická a intersektorální mobilita; výzkumné kariéry a odchody z vědy; kombinace vědecké práce a soukromého života; rodinná a sociální politika, gender a vědecká profese; genderový mainstreaming a rovné příležitosti ve vědě; sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí; sociální studia biomedicíny a komplementární a alternativní medicíny. Pracovnice a pracovníci oddělení jsou členkami a členy expertních a poradních orgánů v ČR a na úrovni EU. NKC – gender a věda je členskou organizací sítě RINGS The International Association of Research Centre of Advanced Gender Studies a evropské sítě mentoringových programů eument-net (European Network of Mentoring Programmes for the Advancement of Equal Opportunities and Cultural and Institutional Change in Academia and Research), jejíž předsedkyní je od října 2017 Mgr. Kateřina Cidlinská. Vedoucí oddělení Mgr. Marcela Linková, Ph.D., je předsedkyní ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation, poradní skupiny Evropské komise a Rady EU.

V posledních letech NKC realizuje podporu pro české výzkumné organizace a poskytovatele, která se zaměřuje na kulturní a institucionální změnu na podporu genderové rovnosti prostřednictvím plánů genderové rovnosti, včetně workshopů a tréninků. Pro tento účel též založilo Pracovní skupinu pro změnu, jejíž členy a členkami jsou osoby, které chtějí iniciovat změny na svých institucích nebo se účastní projektů EU na strukturální změnu. NKC - gender a věda též vydávané každoroční monitorovací zprávy podávají statistický přehled o postavení žen a mužů v české vědě, o možnostech kariérního postupu vědkyň a vědců a o zastoupení žen a mužů ve vedoucích a rozhodovacích pozicích výzkumu. Od roku 2010 též realizuje vysoce úspěšný mentoringový program pro středoškolačky, jehož cílem je odstraňování stereotypního vnímání technických a některých přírodních věd jako mužských oborů a motivace dívek ke studiu těchto disciplín na vysokých školách. V roce 2015 zahájilo oddělení mentoringový program pro začínající vědkyně a vědce ze všech oborů, jehož cílem je podpora profesního rozvoje (post)doktorandek a (post)doktorandů, pomoc s rozjezdem vědecké kariéry a ujasněním si jejího směřování. Od roku 2009 uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Cenu Milady Paulové za celoživotní přínos rozvoji vědnímu oboru. Cílem Ceny je ocenit vědeckou práci význačných českých badatelek a zároveň poskytnou vzory a inspiraci pro nastupující generace vědkyň.

Vybrané publikace

Zobrazit všechny publikace oddělení

Připojené informace

Video: 

Česká věda má problém!

Mentoring pro začínající vědkyně a vědce

Cena Milady Paulové