Ukončené projekty

Hledat ukončené řešené projekty podle kritérií

Anebo ukončené řešené projekty prohledejte fulltextově

Nalezeno 194 projektů (zobrazeny záznamy 101 - 120)
 Juniorský badatelský projekt GA AV ČR, doba řešení 2006-2008 Shrnutí projektu   Sociální distance budou studovány pomocí dvou výzkumů, vstupní kvalitativní sondy a reprezentativního šetření v dospělé populaci. Zkoumán bude stratifikační prostor bez...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2006 - 2008
Zadavatel:
GA ČR
Výzkumný projekt Knowledge, Institutions and Gender: an East-West comparative study – KNOWING(Vědění, instituce a gender: evropská perspektiva) je mezinárodní srovnávací projekt, který se zaměřuje na procesy vytváření vědění a na institucionální...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2006 - 2008
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Projekt vychází ze skutečnosti, že česká produkce z oblasti sociologie vzdělání se může již řadu let chlubit velkým množstvím původních studií věnujících se problematice vzdělanostních nerovností, avšak problematika vzdělanostní mobility zkoumána není....
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2006 - 2008
Zadavatel:
GA ČR
Projekt „Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání negativních dopadů sociální diferenciace v ČR“ předkládá do soutěže v rámci Národního programu výzkumu II tým složený ze dvou pracovišť. Konkrétně z...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2005 - 2009
Zadavatel:
ministerský projekt
Cílem projektu je prozkoumat představy o vztahu legitimity politického a distributivního systému a jejich vzájemnou podmíněnost. Zabývá se také problematikou sociální nerovnosti a sociálního kapitálu. Zapojení do mezinárodní sítě umožňuje přistupovat k...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2005 - 2007
Zadavatel:
GA AV ČR
Hlavním cílem projektu bylo zjistit, zda existují takové „tranzitivní“, institucionálně a kulturně specifické faktory, které jsou příčinou vysokých cen a nízké finanční dostupnosti staršího i nového vlastnického bydlení v Praze, odhadnout...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2005 - 2007
Zadavatel:
GA ČR
projekt řešený v rámci Dohody o spolupráci mezi AV ČR, Sdružením obcí Orlice a Pardubickým krajem, na němž se podílejí také další ústavy AV ČR
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2005
Zadavatel:
GA AV ČR
The proposed research project, which is structurally based on the comparative analysis of the role of social capital and civil society in achieving the goals of development policy through stimulating social partnerships and improving levels of...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2005 - 2006
Zadavatel:
Cílem projektu byla realizace kvalitativního a kvantitativního výzkumu cizinců, kteří pobývali v ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, s důrazem na demografické charakteristiky migrantů, jejích vzdělanostně-kvalifikační...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2005 - 2006
Zadavatel:
ministerský projekt
Projekt číslo CIT3-CT-2005-513421 je součástí šestého rámcového programu Evropské komise. Jeho cílem byl výzkum změn v rozsahu, povaze a charakteristice občanství, které procházeli změnou v důsledku prohlubování a rozšiřování Evropské unie. Projekt se...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2005 - 2009
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Hlavním cílem projektu je komplexní analýza vlivu právního důvodu užívání bytu (typu bydlení) a existujících i potenciálních nástrojů bytové politiky včetně regulace nájemného na faktickou i anticipovanou mobilitu pracovní síly v České republice. Cílem...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2005 - 2006
Zadavatel:
ministerský projekt
 Předkládaný projekt si klade za cíl zmapovat situaci neprovdaných matek po roce 1989 s důrazem na sociální a regionální aspekt problematiky a navrhnout a zhodnotit případné nástroje sociální politiky na základě zahraničních zkušeností. Doplní tak...
Trvání projektu:
2005 - 2007
Zadavatel:
GA AV ČR
Poznatky o pracovních silách v ČR jsou rozsáhlé, nejsou však integrované. Různé výzkumy popisují důležité charakteristiky, neposkytují však dostatečně komplexní obraz měnící se podoby a struktury lidských zdrojů. Zejména pak “tvrdé” statistické údaje...
Trvání projektu:
2005 - 2007
Zadavatel:
GA ČR
Národní kontaktní centrum – ženy a věda (dále jen NKC-ŽV) bylo ustaveno při Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. v roce 2001 na základě projektu OK 457 (2001-2004) a jeho činnost se dále rozvíjela v letech 2005-2008 v rámci navazujícího projektu 1P...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2005 - 2008
Zadavatel:
ministerský projekt
Projekt navrhuje komplexní výzkum podmínek pro kombinaci pracovního a rodinného života v české společnosti. Zaměřuje se na legislativní, sociálně-politickou, institucionální, zaměstnavatelskou a individuální rovinu řešení kombinace pracovních a rodinných...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2005 - 2007
Zadavatel:
GA ČR
Předmětem sociologicky zaměřeného projektu je podpora společenské akceptace institucionálních mechanismů vedoucích k prosazování principu rovných příležitostí pro muže a ženy ve veřejné sféře. Těžiště přínosu projektu spočívá ve zpřístupnění výsledků...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2004 - 2009
Zadavatel:
GA AV ČR
Předmětem projektu je sociologická studie rodičovství po partnerském rozchodu v ČR, tak jak jej prožívají a realizují na jedné straně matky, které mají dítě (děti) svěřené do vlastní výchovy, a na druhé straně otcové, kteří s dítětem (dětmi) ztrácejí...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2004 - 2006
Zadavatel:
GA ČR
Cílem projektu je identifikovat hlavní proměny pracovního trhu a studovat jejich souvislosti a dopady na organizaci soukromého života obyvatel ČR. Konkrétně se projekt zaměří na proměny forem partnerského a rodinného soužití, výchovy, pluralizace...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2004 - 2007
Zadavatel:
ministerský projekt
Tento interdisciplinární projekt využívá výzkumu veřejného mínění a komunikace na úrovni teoretické, konceptuální a empirické při studiu evropské integrace a vytváření ústavy EU. Jedná se o komparaci, která zahrnuje případové studie z České republiky,...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2004 - 2007
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Projekt je zaměřen na sledování participace pečujících otců v rodině a domácnosti jak během rodičovské dovolené, tak po jejich návratu zpět na trh práce s cílem porozumět jednání pečujících otců a identifikovat faktory, které podstatným způsobem...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2004 - 2007
Zadavatel:
GA ČR

Stránky