Other publication
Šimon, Martin. 2017. „Typologie periferních regionů v Česku 2011.“ Atlasobyvatelstva.cz - specializovaný mapový portál. (specializovaná mapa) Available from: http://www.atlasobyvatelstva.cz/cs/vymezeni-perifernich-regionu-v-cesku-2011.

Předchozí výzkum periferních území umožnil identifikovat některá problémová území a zacílit pozornost na jejich studium. Nicméně se jednalo většinou o vymezení jednoho typu periferního území. Uživatel výzkumu tak nemohl identifikovat, zdali je perifernost území způsobována nedostatkem pracovních příležitostí, nebo komplikovanou demografickou situací, nebo nevyhovujícím bytovým fondem. Jednorozměrnost vymezení periferií může vést k velké vnitřní heterogenitě vymezeného území a tím i nutně k suboptimálnímu nastavení veřejných politik zaměřených na zmírňování sociálních důsledků perifernosti. V kontrastu s tím v mapový list typologie periferních regionů představuje alternativní pojetí periferií, které předpokládá existenci několika typů periferních oblastí, které se od sebe odlišují formou převládajícího sociálního znevýhodnění. Mapový list zobrazuje následující čtyři dimenze perifernosti: demografická dimenze, dimenze nezaměstnanosti a vyloučení, dimenze kvalifikace a životní úrovně, dimenze dopravní dostupnosti.

 

Left

Topics: 
history of sociology
urban and rural studies
methodology
wages and incomes
regions
social inequalities
public policy
public administration
standard of living
Share this page