Nalezeno 844 publikací

Téma: gender, práce, sociální nerovnosti

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Výzkum uskutečnilo oddělení Gender a sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., v rámci projektu „Jak na rovnost v odměňování... aneb Pozor na nezamýšlené důsledky!“ financovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu, operačního programu Zaměstnanost č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003501. Dotazníkové šetření bylo provedeno ve spolupráci s Centrem pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Téma: gender, mzdy a příjmy, práce, rodina

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Gender & sociologie

Téma: gender, globalizace, migrace a mobilita

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Gender & sociologie

Téma: gender, péče, věk a stárnutí

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Economic transformation after 1989 and the global economic recession that began in 2008 have caused an increase in precarious work in the countries of Central and Eastern Europe. As a result of refamilialization, precarious work acquired a specific form for women.

Téma: gender, práce

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

The article compares the development of policies pertaining to care for preschool children inthe course of the second half of the 20th century in France and in the Czech Republic. It aims atidentifying the key factors that led to the differentiation of the policies and institutions in the twocountries, especially with respect to support for extra-familial care and formal care institutions

Téma: gender, péče, rodičovství

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

The article compares the development of policies pertaining to care for preschool children inthe course of the second half of the 20th century in France and in the Czech Republic. It aims atidentifying the key factors that led to the differentiation of the policies and institutions in the twocountries, especially with respect to support for extra-familial care and formal care institutions

Téma: péče, rodičovství, rodina

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Childcare Preferences of Parents in the Czech Republic and the Slovak Republic. In spite of recent economic and social developments in the EU and related pressures on labour market participation, family policies in the Czech Republic and the Slovak Republic are very familialistic.

Téma: gender

Typ publikace: impaktovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Cílem této studie je přinést do českého prostředí první poznatky o genderu a energetice a ukázat, proč a jak genderovou rovnost v oblasti energetiky začít sledovat. Vycházely jsme přitom z pojetí energetiky, které chápe energetiku jako ukotvenou v sociálních institucích a ovlivněnou společenskými hodnotami.

Téma: gender

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Kvalitativní studie se zaměřila na problematiku rovného přístupu žen (a mužů) do manažerských a řídicích pozic v jednom sociálním a jednom konvenčním podniku v České republice. Výsledky studie prokazují nedostatek genderové citlivosti k diskriminaci na základě genderu, opakování genderových stereotypů a chybějící interní politiku (formální postupy) na podporu žen ve vedoucích pozicích ve sledovaných firmách.

Téma: gender

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

The qualitative study is focused on the issue of equal access of women (and men) into managerial and decision-making positions in a social enterprise and conventional one in the Czech Republic. The results of the study reflect a lack of focus on gender equality, low sensitivity to gender based discrimination, recurrence of gender stereotypes and the lack of internal policies (formal procedures) to promote women in leadership positions in the surveyed firms.

Téma: gender

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Na základě kvalitativního výzkumu žen, které v minulosti pečovaly nebo pečují o své stárnoucí matky, popisujeme a vysvětlujeme faktory vedoucí k převaze žen v neformální rodinné péči o seniory. Vycházíme z teorie Sandry Harding a Joan W. Scott, které definují gender jako kategorii fungující na několika vzájemně propojených úrovních.

Téma: gender, péče

Typ publikace: recenzovaný článekOddělení: Gender & sociologie

Téma: gender, péče

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Gender & sociologie

Téma: gender, globalizace

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Gender & sociologie

Stránky