Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 3570 publikací (zobrazeny záznamy 101 - 120)
2020, Šimon, Martin

Tato mapa představuje inovativní přístup měření rezidenční segregace cizinecké populace pomocí metody individualizovaných sousedství. Metoda pracuje na základě tzv. nejbližších sousedství, která zohledňují prostorovou blízkost a nejsou závislá na administrativně-správním členění území. Výpočet využívá jednotlivých čtverců populačního rastru a jejich vzájemné prostorové blízkosti.

Téma:
bydlení, město a vesnice, metodologie výzkumu, migrace a mobilita, veřejná politika
Typ publikace:
jiná publikace
2020, Prokschová, Daniela

Schools for Democracy: A Waste of Time? Roles, Mechanisms and Perceptions of Civic Education in Czech and German Contexts. This article investigates the role of school-based civic education in the formation of political commitment, motivation and self-efficacy. The article is based on 60 qualitative interviews with university students from the Czech Republic and East and West Germany.

Téma:
politika (a postoje k politice), vzdělání
Oddělení:
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Kouřil, Petr and Slavomíra Ferenčuhová
Téma:
technologie/technika, veřejná správa, zdraví
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Křížková, Alena - Pospíšilová, Kristýna - Marková Volejníčková, Romana - Maříková, Hana

ČR vykazuje dlouhodobě jeden z nejvyšších rozdílů v průměrných mzdách mužů a žen (GPG) v rámci EU. Za příčinu vy-sokého GPG bývá v ČR často považována rozdílná úroveň vzdělání anebo segregace do kategorií zaměstnání. Segrega-ce do kategorií zaměstnání nicméně vysvětluje pouze asi čtvrtinu celkového rozdílu mezd a ženy dosahují vyššího vzdě-lání než muži.

Téma:
gender, mzdy a příjmy, péče
Oddělení:
Typ publikace:
recenzovaný článek
2020, Beláňová, Andrea

Zpráva je závěrečným výstupem z projektu „Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně“ realizovaného v rámci post-doktorandské podpory Akademie věd ČR. Zpráva se zabývá vyhodnocením výzkumného projektu a je rozdělena do čtyř oblastí. Shrnuje základní poznatky z terénu a výstupy.

Téma:
kriminalita, náboženství a religiozita
Typ publikace:
jiná publikace
2020, Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
recenze publikace
2020, Černá Eliška, Hoření Samec Tomáš, Černý Jakub

Kapitola se zaměřuje na strukturální a kulturní aspekty financializace bydlení a ukazuje na její negativní dopady, především ve vztahu k nájemnímu bydlení. Diskutuje také způsoby kolektivní ochrany a obrany před negativními jevy financializace bydlení.

Téma:
bydlení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2020, Ferenčuhová, Slavomíra
Téma:
klimatická změna, město a vesnice
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Hásová, Veronika, Oliverius, Vojtěch

Každoroční statistický přehled situace a vývoje v oblasti postavení žen v české vědě včetně mezinárodního srovnání ukazuje, že situace se sama od sebe pozitivním směrem nemění, naopak lze konstatovat mírně negativní tendence, tedy pokles zastoupení žen v nejvýznamnějších oblastech. V Evropě patříme mezi nejhorší.

Téma:
gender, sociologie vědy
Typ publikace:
jiná publikace
2020, Hašková, Hana, Kristýna Pospíšilová

Remaining childless or having just one child are two different experiences
and each is attached to a different social status. However, they can
also be viewed through a unifying lens as phenomena that contribute to low
fertility. Theories that seek to explain low fertility often attribute both phenomena
to the same causes. This article examines what factors are connected
to a person’s intention to remain childless or to have just one child and

Téma:
rodičovství
Oddělení:
Typ publikace:
impaktovaný článek
2020, Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
dějiny sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2020, Nešpor, Zdeněk R.

Ordination of women as ministers is an important issue of gender equality and social stratification.

Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
recenzovaný článek
2020, Vodáková, Olga

This article maps out the relation between women’s religious orders forced to work in the Czech borderlands (namely the Šluknov Hook) in the period of 1950-1993 with the lay, secular community. It deals with each of the orders and their specifics and describes their work with clients of nursing homes and of social welfare institutions.

Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
recenzovaný článek
2015, Pivarč, Jakub

V této práci byla pozornost zaměřena na dosud opomíjenou problematiku výzkumu žákovských prekoncepcí a miskoncepcí k fenoménu netholismu, gamblingu a náboženských sekt. Cílem kvantitativní výzkumné studie bylo zjistit, zda se liší prekoncepce žáků k těmto vybraným sociálně patologickým jevům z hlediska genderu a navštěvovaného ročníku. Výzkum byl realizován na 10 základních školách u 1144 žáků ve věkové kohortě 10–15let. Jako výzkumný nástroj byl použit dotazník a myšlenkové mapování.

Téma:
hodnotové orientace, vzdělání
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
2015, Pivarč, Jakub

Studie se zabývá kvalitativním výzkumem prekoncepcí intaktních žáků o mentálním postižení. Na základě rozboru vinět a prostřednictvím hloubkových rozhovorů, které zahrnují Leventhalův pětidimenzionální model porozumění postižení, jsou u třech žáků ve věkové kohortě 10 - 15 let charakterizovány a analyzovány jejich prekoncepce. Výsledky poukazují na vývojové tendence v dětském myšlení o mentálním postižení.

Téma:
mezilidské vztahy, vzdělání
Typ publikace:
recenzovaný článek
2015, Pivarč, Jakub

Osoby s mentálním postižením tvoří skupinu zdravotně postižených, která je ve vysoké míře ohrožena sociálním vyloučením, tedy exkluzí, segregací a marginalizací. Jejich participace na dění v majoritní společnosti je ztížena z různých důvodů, například i proto, že jejich potřeby jsou často saturovány v nevyhovujícím ústavním prostředí, spíše než v přirozeném prostředí komunity.

Téma:
důvěra/sociální koheze, mezilidské vztahy, péče
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
2019, Kostelecká, Yvona, Braun, Richard, Hasman, Jiří, Machovcová, Kateřina, Pivarč, Jakub, Hadj-Moussová, Zuzana, Hána, David

Přestěhování se z rodné země do jiné, v některých případech velmi geograficky vzdálené, přináší řadu aspektů, které jsou majoritní populaci neznámé a často jen těžko představitelné.

Téma:
mezilidské vztahy, migrace a mobilita, vzdělání
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2020, Pivarč, Jakub

This research study aimed to identify and analyse attitudes of Czech primary school pupils toward people with intellectual disabilities (ID). In total 2295 pupils aged 10 to 15 years participated in the study. The questionnaire based on the Likert scale design was utilised as the research tool. Its items were divided into four dimensions (interpersonal liking; social status and rights of people with ID; social integration; fear) using the explorative factor analysis.

Téma:
vzdělání
Typ publikace:
impaktovaný článek
2019, Pivarč, Jakub, Bravená, Noemi
Téma:
náboženství a religiozita, vzdělání
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky