Published: 2. 2. 2016
New publications

Rádi bychom zrekapitulovali tituly, které naši pracovníci a pracovnice vydali v roce 2015. Většinu z nich lze zakoupit prostřednictvím našeho webu, případně u nakladatelů či knihkupců. Některé další materiály jsou dostupné zdarma.

Volby do PS PČR poskytují detailní informace o volebním chování v každé z více než 6000 obcí, proto jsou volební data zvláště vhodná ke zkoumání regionálních rozdílů volebního chování a jejich proměn v čase. O obcích a jejich obyvatelstvu máme také řadu dalších informací pocházejících z jiných zdrojů, takže můžeme geografii volebního chování a její vývoj studovat i v kontextu vývoje prostorových vzorců sociální struktury a dalších změn, které se odehrávají v území. A právě to je primárním cílem této knihy: odpovědět na to, jaké jsou prostorové vzorce volebního chování po roce 1990 a jaký byl jejich vývoj v čase. Více: soc.cas.cz/publikace/geografie-vysledku-parlamentnich-voleb-prostorove-vzorce-volebniho-chovani-v-cesku-1992

Vidí nás sousední národy jinak? Bylo rozdělení Československa správným krokem? Kdo je opravdový Čech? Ten kdo se tu narodil, má české rodiče a hovoří plynně česky, nebo ten kdo tu dlouho žije, cítí se Čechem/Češkou, dodržuje zákony a respektuje státní instituce? Klesá ochota přijímat migranty spolu s nárůstem jejich počtu? Má Evropská unie lepší image v nových členských státech nebo v těch starých? Co jsou nejdůležitější prvky EUropské identity – vlajka, hymna, měna, nebo kultura, historie, a demokratické hodnoty? Které národy jsou v Evropské unii nejvíce hrdé a jak jsou na tom s národní hrdostí Češi? Tyto a další otázky se snaží zodpovědět titul Národní identity a identifikace vydaný v koedici se Sociologickým nakladatelstvím SLON.
Více: soc.cas.cz/publikace/narodni-identity-identifikace-ceska-republika-visegradska-ctyrka-evropska-unie

V dotazníkových šetřeních respondenti často odmítají odpovídat na některé otázky (např. osobní příjem). Vybraná místa datové matice tak neobsahují platné hodnoty. Tato monografie detailně představuje problém chybějících hodnot v datech. Čtenář se postupně seznámí s různými metodami řešení tohoto problému. Vlastní simulační studie pak na praktických příkladech detailně ilustrují výhody a nevýhody jednotlivých metod. Použití nevhodné metody přitom může významně ovlivnit výsledky realizovaných analýz. V závěru monografie jsou formulována doporučení, jak v praxi v různých situacích postupovat. Více: soc.cas.cz/publikace/analyza-chybejicich-hodnot

Co si Češi nalhávají o Češích? Proč nedůvěřují policii a soudům? Co si dnes myslíme o sametové revoluci nebo o rozdělení Československa? Může mít jméno vliv na naši kariéru? Proč nám nevadí bezpečnostní kamery? Je u nás náboženství mrtvé? Jsou české hodnoty něčím výjimečné? Je česká společnost skutečně tak tolerantní, jak se traduje? Jaké je vůbec v České republice „názorové klima“?
Úspěšná publikace kolektivu autorů a autorek nastiňuje témata spojená s výzkumem společnosti, pokouší se přístupnou formou seznámit čtenáře-neodborníka se sociologickou prací. Vždyť mnohé otázky, které sociologie zkoumá, jsou přímo spojené s rozhodováním a s opatřeními, jež mají dopad na nás všechny.
Více: soc.cas.cz/publikace/47-odstinu-ceske-spolecnosti

Standardy bydlení 2014/2015předkládají alternativní pohled na jednání aktérů na trhu bydlení. Na základě dlouhodobého multimetodického výzkumu preferencí a jednání upírají svůj zájem na sociální normy spojené s bydlením a analyzují jejich vliv na chování aktérů na trhu bydlení. Mapují obecné postoje týkající se nájemního a vlastnického bydlení v České republice a do hloubky analyzují povahu sociální normy týkající se „správného“ bydlení, její vnitřní strukturu a obsah, mechanismy její reprodukce i principy jejího uplatňování. Vzhledem k upozadění sociálního rozměru jednání na trhu bydlení ze strany neoklasické ekonomie představuje titul příspěvek k hlubšímu pochopení fungování trhu bydlení a poukazuje na přínos sociologie pro porozumění mechanismu vzniku nerovnováhy na trhu bydlení.
Více: soc.cas.cz/publikace/standardy-bydleni-20142015-socialni-normy-rozhodovani-na-trhu-bydleni

Poskytování péče o seniora v rodině je náročný úkol a praktická podoba této péče může mít mnoho tváří. Kniha Radky Dudové se zaměřuje na palčivé otázky a problémy, které v Česku péči provázejí z pohledu pečujících blízkých osob. Klade vedle sebe výsledky analýzy mediálního a politického diskurzu a výsledky biografického výzkumu neformálních pečovatelek a pečovatelů. Pojmenovává přitom rozpory a paradoxy, které v této oblasti existují. Mediální prezentace tématu péče o seniory zdůrazňuje odpovědnost rodiny a příbuzných za zajištění péče a blahodárnost péče v domácím či přirozeném prostředí. Osobní příběhy pečujících žen a mužů oproti tomu ukazují ambivalentnost zkušenosti péče: na jedné straně obětavost a lásku projevenou v každodenních aktivitách, na straně druhé ekonomická rizika, vyčerpání, pocit nezastupitelnosti i hledání jiných možných řešení. Kniha přispívá do diskuse, zda je skutečně možné v neformální péči v rámci rodiny spatřovat budoucí řešení narůstající potřeby péče o seniory v souvislosti se stárnutím populace. Ukazuje na možné nové zdroje sociálních nerovností a na slepé uličky současného uvažování o daném problému. Titul vyšel v koedici se Sociologickým nakladatelstvím SLON.

Více: soc.cas.cz/publikace/postarat-se-ve-stari

Autorka se zabývá otázkami štěstí a životní spokojenosti a snaží se zjistit, jak míra našeho štěstí a životní spokojenosti souvisí s tím, jak žijeme. Čtenářům přibližuje výsledky řady zahraničních výzkumů zaměřených na kvalitu života, zároveň se však snaží pomocí dat z velkých českých kvantitativních výzkumů ukázat, jak šťastní jsou Češi, kdo je mezi námi šťastnější a kdo naopak přílišnou spokojenost nevyjadřuje. Mezi otázkami, na které autorka odpovídá, jsou například: Proč jsou ženatí muži a vdané ženy nejšťastnější? Opravdu nejsou ženy v domácnosti, na mateřské či rodičovské dovolené spokojené? Přinášejí děti do života radost? A kolik by jich mělo být? Kniha vyšla v nakladatelství Fortuna Libri.

Více: soc.cas.cz/publikace/proc-potrebujeme-rodinu-praci-pratele

Kniha zevrubně popisuje fenomén „železné opony“ v Československu a soustřeďuje se na jeho nejextrémnější projev – usmrcení související se snahou„železnou oponu“ překonat. Kniha není zajímavá jen svým tématem, ale i použitou metodologií. Jde o zkoumání historie, jehož důležitou součástí je práce se strukturovanou databází. Autoři převedli data o jednotlivých případech usmrcení z „papírových“ archivů do podoby zpracovatelné statistickými programy, a kde to bylo možné, informace o zabitých standardizovali, tak aby bylo možné nacházet vzorce pravidelností tam, kde byly dosud hledány pouze individuální tragédie a zločiny. Tento přístup k poznání dějin u nás stále není příliš frekventovaný, ani mezi historiky, ani mezi sociology zabývajícími se sociologií, a o to je tato publikace na pomezí obou zmíněných oborů cennější. Knihu vydal Ústav pro studium totalitních režimů v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.
Více: soc.cas.cz/publikace/zelezna-opona-v-ceskoslovensku-usmrceni-na-ceskoslovenskych-statnich-hranicich-v-letech

Další publikace a studie:

Formánková, Lenka, Maříková Hana, Křížková Alena, Volejníčková Romana - Gender a rovnováha moci (+ anglická verze zde)
Večerník, Jiří, Mysíková, Martina - Chudoba v České republice. Kritický pohled na evropské ukazatele
Tenglerová, Hana - Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2013
Tenglerová, Hana - Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2014
Víznerová, Hana, Nyklová, Blanka - Hledání dynamické rovnováhy. Tři generace výzkumnic na VŠCHT Praha (pozvánka na křest)
Vojtíšková, Kateřina, Mička, Pavel, Poláková, Markéta, Patočková, Věra, Vajdová, Zdenka - Metodika tvorby koncepčních dokumentů pro rozvoj kultury a podporu cestovního ruchu s využitím participativních přístupů

Periodika:

Sociologický časopis / Czech Sociological Review (4x česky, 2x anglicky)
Gender, rovné příležitosti, výzkum (2x)
Data výzkum - SDA Info
Naše společnost (2x)
Critical Housing Analysis

Share this page