Project duration: 
2021 - 2024

Účelem projektu sdílených činností „Strategická inteligence pro výzkum a inovace“ je poskytovat analytické kapacity a na datech založené strategické informace (tj. služby strategické inteligence) veřejné správě a výzkumným organizacím pro realizaci politiky výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“) v oblastech:

  1. podpory mezinárodní spolupráce ve VaVaI,
  2. velkých výzkumných infrastruktur,
  3. výzkumné a inovační specializace,
  4. technologického rozvoje,
  5. rozvoje lidských zdrojů a kapacit pro výzkum a inovace a otázek genderu a podmínek pro uplatnění žen ve vědě.

NKC - gender a věda Sociologického ústavu AV ČR je odpovědné za realizaci činnosti v oblasti 5, který se věnuje Modul 4 - gender a věda.

Projekt přispěje k systematickému využívání analytických kapacit a na evidenci založených strategických informací při tvorbě a implementaci veřejných politik zaměřených na posilování internacionalizace VaVaI, rozvoj prostředí velkých výzkumných infrastruktur, výzkumné, inovační a technologické specializace ČR a technologického rozvoj, dále rozvoje lidských zdrojů a kapacit pro výzkum a inovace, a otázek genderu a podmínek pro uplatnění žen ve vědě.

Projekt bezprostředně reaguje na poptávku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) a Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) po nezávislých odborných podkladech pro strategické řízení systému VaVaI. Výsledky ve vyjmenovaných oblastech však mohou být využívány širším spektrem aktérů výzkumné a inovačního systému v ČR.

Projekt zajistí kontinuální systematickou podporu MŠMT a MPO při získávání strategických informací pro rozvoj VaVaI v definovaných oblastech. Stěžejním výsledkem projektu je systematické využívání  kapacit strategické inteligence pro účely přijímání informovaných strategických rozhodnutí o podpoře mezinárodní spolupráce ve VaVaI, velkých výzkumných infrastruktur, výzkumné a inovační specializace, technologického rozvoje, rozvoje lidských kapacit pro výzkum a inovace, otázek genderu a podmínek pro uplatnění žen ve vědě a souvisejících činností ve VaVaI v působnosti MŠMT, MPO.

Hlavními uživateli výsledků projektu ve výše definovaných oblastech 1-5 budou na jedné straně veřejná správa, které budou poskytovány služby strategická inteligence pro výzkumnou a inovační politiku, a na straně druhé výzkumné organizace a vzdělávací instituce, jimž bude zprostředkována analytická podpora činností v oblasti VaVaI.

V roce 2022 pokračovala spolupráce s MŠMT, Odborem rovnosti žen a mužů ÚV, kabinetem ministryně pro vědu a výzkum a dalšími subjekty. Celkem vzniklo 17 výstupů ve formě analýz, podkladových dokumentů a dalších materiálů, byly zorganizovány 2 semináře pro poskytovatele, spoluorganizována 1 akce pro veřejnost a ve spolupráci se zbytkem konsorcia došlo k realizaci stáže zaměstnankyň Oddělení analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací ÚV. Vznikla také publikace Právní aspekty problematiky genderově podmíněného násilí na vysokých školách a každoroční Monitorovací zpráva o postavení žen v české vědě.

Principal investigator: 
Technologické centrum AV ČR, z. s. p. o.
Team members: 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní vzdělávací fond, o.p.s.
Topics: 
gender
sociology of science
public policy
Grant agency: 
Government ministry project

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Homfray, Šárka

Genderově podmíněné násilí včetně sexuálního obtěžování jsou závažnými problémy, ke kterým dochází i ve vysokoškolském prostředí. Genderově podmíněné násilí má vážné dopady na studijní a pracovní výsledky osob, které jej zažívají, ale i na osoby, které jsou tomuto jednání vystavovány z pozice svědků.

Téma:
gender, social inequalities, sociology of science, education
Oddělení:
National Contact Centre for Gender & Science
Typ publikace:
Monograph
Třísková, Hana

The monitoring report on the position of women in Czech science provides up-to-date statistical data on the position of women in Czech research. The publication aims to inform about the representation of women and men across scientific fields, academic sectors and sectors of the economy, including the position of the Czech Republic in an international comparison. In addition, the report alco contains a section on incomes of researchers and the gender pay gap.

Téma:
gender, sociology of science
Oddělení:
National Contact Centre for Gender & Science
Typ publikace:
Other publication