Project duration: 
2004 - 2008

Formování sociální a kulturní soudržnosti v soudobých, rychle se měnících společnostech, je dnes naléhavým politickým problémem, jak o tom svědčí řada dokumentů Evropské unie (např. Smlouva o založení Evropského společenství, Lisabonská strategie a další). Přitom však není zcela jasné, co se vlastně pojmem koheze, soudržnost, případně solidarita přesně míní, ani jak jej vhodně uplatňovat v řídící praxi. Praktický tlak na zodpovězení této jedné z nejvážnějších otázek politické praxe i společenských věd je enormní. Předkládaný projekt má ambici na tuto otázku co nejlépe odpovědět s ohledem na konkrétní historickou situaci a vývojovou dynamiku české společnosti.

Projekt má tři obecné hlavní cíle a části: 1. část věnovanou České republice, 2.část věnovanou srovnání situace v České republice s jednotlivými zeměmi EU, 3.část implementační, věnovanou inovacím institucí a opatření ve veřejné a sociální politice. V prvé a druhé analytické části půjde o spolehlivé poznání stavu a proměn soudržnosti současné české společnosti jak na mikro-, mezo-, tak i makroúrovni, a o formulování prognóz důsledků předpokládaných technologických, hospodářských a sociálně kulturních změn na stav koheze české společnosti v příštích 10-20 letech. Třetí část vyústí do souboru konkrétních návrhů strategických změn řídící praxe podporujících sociální a kulturní soudržnost.

Vedoucím projektu je Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc., který spolu se svými kolegy z Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK představuje garanta a řešitelskou stranu. Naše oddělení Studií sociální struktury SOÚ AV ČR patří, podobně jako vybraní výzkumníci z FSV UK v Praze a FSS MU v Brně, ke spoluřešitelům. Vedoucí jednotlivých týmů, které budou pracovat na projektu, patří k mezinárodně uznávaným českým vědcům.

Zadavatelem projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Doba řešení projektu: 2004 - 2008

Principal investigator: 
Topics: 
politics (and political attitudes)
Grant agency: 
Government ministry project
Department: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 23, zobrazeno 21 - 23)

Šafr, Jiří

Šafr, Jiří. 2008. „"The concept of "social cohesion" in public opinion and value attitudes towards the organisation of social relations." Naše společnost 6 (2): 28-38.

Téma:
trust/social cohesion, value orientations, public opinion
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article
Šafr, Jiří, Bayer, Ivo, Sedláčková, Markéta

Představena je problematika vědeckého diskursu sociální koheze. Analyzujeme dvě úrovně obecnosti pojmu soudržnosti: (1) problematika udržování sociálního řádu, (2) studium zabývající se pouze určitými mechanizmy sociální soudržnosti. V závěru je navržen je konceptuální rámec pro studium koheze české společnosti vycházející z teorií občanské integrace. Zahrnuje dimenzisociálních nerovností a dimenzi kolektivního sociálního kapitálu.

 

Téma:
trust/social cohesion, social capital
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Article with impact factor
Šafr, Jiří, Häuberer, Julia

A tool for measuring Bridging Social Capital (BSC) is introduced – item battery on diversity in friendships (CVVM 2007-04). Convergent and discriminant validity is verified; there are dimensions of BSC: different life-style, outgroups, different interests. Scales feature high reliability. Construct validity is assessed by SEM of positive effects of structural level of SC (friendship diversity) on cultural one (tolerance, trust).

Téma:
trust/social cohesion, social capital
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Peer-reviewed journal article

Pages