Výběrová řízení
Vydáno: 23. 6. 2020

Sociologický ústav AV ČR hledá tři experty/expertky

Tým projektu „Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstnaných a mikropodniků“, spolufinancovaného Technologickou agenturou ČR, hledá 3 externí spolupracovníky/spolupracovnice na pozici expert/ka.

TA ČR (www.tacr.cz)

Úkolem je zpracovat jednu z analýz na následující témata:

  1. legislativní analýza vybraných typů mikropodnikání (rodinné podnikání a franchising) se zaměřením na zákony nebo formulace zákonů, které svým charakterem mohou prekarizovat;
  2. daňová/odvodová analýza založení a fungování mikropodnikání s ohledem na formy mikropodnikání, které vedou k prekérní situaci zaangažovaných. Analýza by se měla zaměřit na to, jaké možné formy zapojení do mikropodnikání má jednotlivec a více zakládajících osob a zhodnotit jejích aktuální i dlouhodobou výhodnost a efektivnost, popř. rizikovost z hlediska daňového;
  3. zhodnocení vybraných dobrých praxí ze zahraničí a zahraničních politik(zaměření na sebezaměstnané a mikropodniky), které pomáhají v průběhu podnikání čelit prekérním podmínkám (např. eliminace švarcsystému, vyrovnání se s omezeními spojenými s restrikcemi v období pandemie COVID-19...).

Projekt s názvem „Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstaných a mikropodniků“, realizovaný Sociologickým ústavem AV ČR a Vysokou školou ekonomickou v Praze, podpořený z prostředků TA ČR, cílí na podporu a inovaci podnikatelského prostředí se zaměřením na sebezaměstnané osoby a mikropodniky (do 10 zaměstnanců). Zároveň se zaměřuje i na nové firmy, u kterých výzkum ve světě ukazuje, že nejvíce přispívají k tvorbě pracovních míst. Obecně se ale malé firmy a živnostníci potýkají se specifickými formami znevýhodnění (nižší a nepravidelné příjmy apod.). Projektu si klade za cíl identifikovat ty skupiny sebezaměstnaných a mikropodniků, kde se nejvíce projevují specifické formy prekarity a nabídnout možná řešení těchto rizik, a to primárně zainteresovaným orgánům veřejné správy, které mají podporu podnikatelů/ek a téma ekonomického růstu ve své gesci. Na základě kvantitativního a na něj navazujícího kvalitativního šetření je cílem identifikovat návrhy vedoucí k eliminaci rizik nebo omezení, která se s těmito typy podnikání pojí.

Popis pracovní činnosti:

a) Expert/ka na právní aspekty zkoumané problematiky

b) Expert/ka na daňovou/odvodovou problematiku

c) Expert/ka na analýzu zahraničních politik a dobrých praxí:

Bude zpracovávat jednu z odborných analýz uvedených v bodech 1), 2) a 3) z genderově senzitivní perspektivy s ohledem na ty aspekty, které mohou vést k prekérní situaci zapojených osob. Zajistí a analyzuje relevantní podklady k tématu a zpracuje do výsledné studie (40-60 NS).
Bude spolupracovat s řešitelským týmem projektu a zapracuje jeho připomínky. Navrhne doporučení pro orgány veřejné správy a připraví prezentaci zjištění a doporučení pro účely prezentace aplikačnímu garantovi (MPSV).

Kvalifikační předpoklady:

  • Expertem/kou na právní aspekty zkoumané problematiky by měla být osoba s vysokoškolským vzděláním právního zaměření, zkušenost s genderově senzitivním výzkumem výhodou.
  • Expertem/kou na daňovou/odvodovou problematiku zkoumaného tématu by měla být osoba s vysokoškolským vzděláním ekonomického zaměření, zkušenost s genderově senzitivním výzkumem a zkušenost s přímým klientským servisem a poradenstvím v oblasti nastavení daní a odvodů v konkrétních situacích výhodou.
  • Expertem/kou na analýzu zahraničních politik a dobrých praxí by měla být osoba s vysokoškolským vzděláním sociálněvědního nebo ekonomického zaměření, která disponuje zkušeností s genderově senzitivním výzkumem.

Rozsah zapojení:

  • nástup v srpnu 2020
  • zapojení po dobu 9 měsíců
  • výše úvazku 25 hodin měsíčně formou DPČ
  • finanční odměna 345,- Kč netto za hodinu

V případě zájmu o nabízené pozice, prosím, zašlete strukturované CV a motivační dopis (cca 1 NS) do 15. 7. na emailovou adresu eva.nechvatalova@soc.cas.cz. Na tuto adresu se obracejte v případě dalších dotazů.  

V rámci projektu: