Výběrová řízení
Vydáno: 24. 3. 2020

Výběrové řízení o podporu z Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR (2020)

Blíží se jarní kolo výzvy Akademie věd ČR k předkládání žádostí o podporu z „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR“. Podklady je třeba odevzdat AV ČR do 30. 4. 2020.

Společnost a sítě: relační perspektiva v sociálních vědách

Cílem programu je zajistit přiměřené mzdové zabezpečení vybraných kvalitních a perspektivních postdoktorandů na pracovištích AV ČR. Podpora je určena mladým vědeckým pracovníkům do 2 let po získání titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu (do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené; doba strávená na dlouhodobém zahraničním studijním pobytu, pokud od udělení titulu PhD., Dr. nebo jejich ekvivalentu a podáním návrhu na zařazení do Programu PPLZ neuplynuly více než 4 roky). Další podrobnosti o podmínkách a termínech pro podání žádosti naleznete zde a pro pracovníky ústavů AV ČR také na tomto odkaze.

Ředitel Sociologického ústavu AV ČR Tomáš Kostelecký tímto vyhlašuje výběrové řízení pro zájemce o získání této podpory. Lhůta pro projevení zájmu o účast ve výběrovém řízení končí v pátek 3. 4. 2020 v 14 hodin. Zájem musí být vyjádřen emailem zaslaným na adresu socmail@soc.cas.cz.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

  • název a rámcový pracovní program/abstrakt projektu, na kterém chce kandidát pracovat (v rozsahu max. 1 normostrany),
  • u externích přihlášených též název útvaru pracoviště, do kterého má být navrhovaný kandidát zařazen,
  • strukturovaný životopis kandidáta a doložení jeho vědeckých a případně organizačních a pedagogických schopností včetně perspektivy jeho profesního uplatnění na pracovišti
  • prohlášení kandidáta, že souhlasí s navrženými pracovními podmínkami a pracovním programem
  • projekt může být rozvržen do jednoho či dvou let.

Přihlášky budou posouzeny ředitelem jmenovanou výběrovou komisí. Vybraní zájemci o získání podpory budou následně osloveni s žádostí o dodání kompletních podkladů pro výběrové řízení. Výběrová komise následně ve druhém kole výběrového řízení rozhodne o tom, jaké kandidáty či kandidátky doporučí řediteli k postoupení žádosti na Akademii věd. Úspěšní kandidáti doporučení výběrovou komisí následně připraví ve spolupráci s vedením Sociologického ústavu AV ČR oficiální žádost o podporu prostřednictvím on-line aplikace KIS. Konečné rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí podpory učiní Akademie věd.

Připojené soubory