Vydáno: 26. 4. 2021
Výběrová řízení

Rada Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Požadavky:

 • splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. 4–6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
 • vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v některém z oborů výzkumné činnosti pracoviště,
 • vědecká činnost v některém z hlavních oborů výzkumné činnosti pracoviště,
 • organizační schopnosti a manažerské zkušenosti,
 • aktivní znalost anglického jazyka, další jazykové znalosti výhodou,
 • morální bezúhonnost,
 • splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (nevztahuje se na uchazeče, který není státním občanem České republiky).

Ředitel pracoviště nesmí být členem řídicích nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.).

Předpokládané funkční období: 1. 9. 2021 až 31. 8. 2026

Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně v českém nebo anglickém jazyce.

K přihlášce přiložte:

 • strukturovaný životopis,
 • doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a dosažené vědecké kvalifikaci,
 • přehled dosavadní praxe a řídicích zkušeností,
 • seznam hlavních vědeckých prací a publikací,
 • informace o mezinárodní výzkumné spolupráci a zkušenostech,
 • koncepci řízení pracoviště a směřování jeho činnosti, včetně budoucího rozvoje pracoviště,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb.

Uchazeč, který není státním občanem České republiky, přiloží čestné prohlášení prokazující splnění podmínek podle § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb.

Splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb. doloží vybraný uchazeč k rukám předsedy AV ČR nejpozději ke dni jmenování do funkce ředitele pracoviště.

Přihlášky zašlete doporučeně nebo doručte na sekretariát Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i, Jilská 1, 110 00 Praha 1, nejpozději do 31. května 2021, při osobním doručení do 12.00 hod, u poštovních zásilek je rozhodující datum odeslání. Obálku označte nápisem „Neotvírat – výběrové řízení“. V případě osobního doručení se předem domluvte s Ing. Miriam Bartošovou, tel. 210 310 220, v pracovní dny mezi 8.15 a 16.30 hod.

Sdílejte tuto stránku

Připojené soubory