Ostatní
Vydáno: 8. 2. 2019

Článek v časopise Cities přibližuje unikátní projekt HOBOhemia

Kolektivu autorů a autorek z našich oddělení Lokálních a regionálních studií a Socioekonomie bydlení byl publikován článek v prestižním impaktovaném časopise Cities.

Článek Activity spaces of homeless men and women measured by GPS tracking data: A comparative analysis of Prague and Pilsen Martina Šimona, Petra Vašáta, Markéty Polákové, Petra Gibase a Hany Daňkové vychází jako jeden z výstupů projektu HOBOhemiaČas a prostor bezdomovců v postsocialistickém městě: komparace Prahy a Plzně.

Cílem článku bylo prozkoumat faktory ovlivňující velikost prostoru, ve kterém se pohybují muži a ženy bez domova žijící ve městě. Zranitelné skupiny obyvatel, jako jsou například lidé bez domova, čelí riziku problémů s mobilitou, které mohou prohloubit jejich sociální vyloučení prostřednictvím prostorového vyloučení. Rozsah prostoru, ve kterém se člověk pohybuje, je klíčovým předpokladem pro každodenní strategie vyrovnávání se se stresem a nalézání životních příležitostí pro lidi bez domova. Extrémní chudoba jim neumožňuje využívat stejné prostředky a možnosti mobility, které běžně využívá majoritní společnost. Typický člověk bez domova tak například stráví skoro dvě hodiny čistého času denně chůzí.

Studie jako první kombinuje GPS trasování lidí bez domova s rozhovory a poskytuje tak unikátní a datově podložený vhled do každodenního života studované populace. Autoři a autorky článku v ní testují pět hypotéz o vlivu velikosti města, věku, pohlaví, situace v bydlení a vzdělání na velikost prostoru, ve kterém se ženy a muži bez domova pohybují.  Získaná data pro velké město a malé město jsou analyzována prostřednictvím tří různých indikátorů rozsahu prostorové mobility. V souladu s přístupy smíšených metod jsou výsledky dále potvrzovány prostřednictvím rozhovorů. Díky mapování objektivních „akčních prostorů“ byli autoři a autorky schopni zhodnotit roli individuálních a kontextových faktorů při formování života bez domova a diskutovat teoretické a praktické implikace nových poznatků pro sociální politiku a urbánní plánování.

Článek je volně přístupný pro příštích 50 dní online na webu ScienceDirect.