odborná kniha / monografie
Ďurďovič, Martin. 2016. A Guide to Communication and Participation in Decision-Making on Siting a Deep Geological Repository. The Case of the Czech Republic. Praha: Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences. 63 s. ISBN 978-80-7330-289-4.

This guide is the outcome of a project based on qualitative and quantitative empirical research that examined the social embeddedness of decisions about the location and construction of a deep geological repository (DGR) for spent nuclear fuel and high-level waste in the Czech Republic. The findings from this research were collected and systematised into an applicable set of principles and practices for communicating with the public and for participatory decision-making in an effort to promote conflict-free negotiations on the DGR. The guide describes the social embeddedness of the decision-making process, distinguishes between the opinion outlooks of different stakeholders, identifies various aspects involved in the implementation of the DGR project and their social dimensions, and highlights the need to relate the technical acceptability of the DGR project to its social acceptability. The backbone of the guide is the idea of dialogue, wherein the principles and procedures are elaborated both with a view to dialogue as a decision-making process and with a view to the subjects of the dialogue. The guide seeks to accord balanced weight to the opinion outlooks of all stakeholders, so that it is beneficial both to the state apparatus and to affected local communities. The recommendations outlined in the guide draw on the activities of the Working Group for Dialogue on the DGR.

Metodika je výsledkem projektu, jehož jádrem bylo shromáždění a systematizace poznatků o sociální zakotvenosti rozhodování o hlubinném úložišti vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů (HÚ) za pomoci kvalitativního a kvantitativního empirického sociologického výzkumu. Cílem metodiky je transformovat získané poznatky do aplikovatelné podoby tak, aby vznikl soubor zásad a postupů pro komunikaci s veřejností a participativní rozhodování, které přispějí k nekonfliktnímu průběhu jednání o HÚ v ČR. Vypracování tématu metodiky se opírá o analýzu sociální zakotvenosti rozhodovacího procesu, kde jsou rozlišeny názorové perspektivy účastníků jednání o HÚ, různé realizační aspekty projektu HÚ a jejich sociální charakter a je zdůrazněna potřeba spojit technickou přijatelnost projektu HÚ se sociální přijatelností. Páteř metodiky tvoří idea dialogu, která zásady a návrhy postupů rozpracovává jednak vzhledem dialogu jako procesu rozhodování, jednak vzhledem k tématům dialogu. Metodika usiluje vyváženě zohledňovat názorové perspektivy všech účastníků jednání o HÚ tak, aby byla přínosná jak pro státní instituce, tak pro dotčené místní komunity. Doporučení metodiky jsou rozvíjena v návaznosti na dosavadní činnost Pracovní skupiny pro dialog o HÚ.

Left

Témata: 
důvěra/sociální koheze
město a vesnice
občanská společnost
veřejná správa
životní prostředí
Sdílejte tuto stránku