Semináře
1. 6. 2017
16:00, AKC, Husova 4a, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., SIMAR - Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Tentokrát svým formátem trochu netradičně pojatý seminář, který se soustředí na metodologii. V šesti příspěvcích budou představeny jak kvantitativní, tak kvalitativní přístupy a nástroje měření, a budou diskutovány jejich přednosti, slabiny, dosavadní aplikace a budoucí možné využití. Cílem semináře je přinést přehled o aktuálně používaných metodách a nástrojích a přispět tak k diskusi a výměně znalostí a zkušeností na poli metodologie.

HANA PACÁKOVÁ (Kantar Millward Brown)

Řízené uzavřené online komunity jako kvalitativní výzkumný nástroj

V rámci příspěvku budou představeny výhody, omezení a specifická pravidla organizace výzkumného nástroje řízené uzavřené online komunity. Na dvou případových studiích komunit z oblasti financí a životního stylu mladých pak bude ukázáno, jaký typ dat a informací je možné z takové komunity získat.

LUCIE VLČKOVÁ (Nielsen Admosphere)

SentiMetr - Měření emocí a jejich praktické využití

Prezentace ukáže několik příkladů využití emoční analýzy v praxi a vzájemnou synergii mezi deklaracemi a měřením (kde ani samotná deklarace ani samotné měření nestačí).

JIŘÍ VINOPAL (CVVM, Sociologický ústav AV ČR)

Indikátor kvality pracovního života - možnosti a rizika přechodu z PAPI na CASI.

Indikátor kvality pracovního života (SQWLi) byl vyvinut do podoby konzistentního nástroje v průběhu let 2005-2014. Nyní je etablován jako dlouhodobý nástroj pro měření kvality pracovního života v ČR a jeho využití v modech PAPI (příp. CAPI) je nyní plně standardizováno příslušnou metodikou. Z řady důvodů je však na místě uvažovat o jeho využití (případně plném převedení) do jiných modů (CAPI, CASI, On-line). To však znamená výraznou metodologickou změnu s nejasnými dopady na výsledky a časovou srovnatelnost dat. Těžištěm příspěvku by proto měla být diskuse o možných dopadech změny a jejich řešení.

PAULÍNA TABERY, MARTIN BUCHTÍK, JIŘÍ VINOPAL (CVVM, Sociologický ústav AV ČR)

Názorové vůdcovství – možnosti měření, validita tří škál pro měření názorového vůdcovství ve výběrových šetřeních v České republice

Příspěvek představí možnosti měření názorového vůdcovství, a zaměří se zejména na dosavadní testování validity tří různých škál obecného názorového vůdcovství pro použití v České republice na obecné i specifické populaci.

JOHANA CHYLÍKOVÁ, PETRA ANÝŽOVÁ (Sociologický ústav AV ČR)

Souhlasný styl odpovídání v českých datech: jeho charakter a metoda identifikace

Tématem příspěvku je souhlasný styl odpovídání, tj. tendence respondentů souhlasit s položkami, které mají opačný význam. Jako metodu pro identifikaci souhlasného stylu odpovídání v českých datech používáme konfirmativní faktorovou analýzu. Dosud jsme analyzovaly všechna relevantní data z velkých českých akademických šetření (ISSP, CVVM, ESS, EVS), považujeme tedy naše výsledky za poměrně robustní. Cílem naší studie je potvrdit vztah souhlasného stylu odpovídání s věkem a vzděláním, který byl opakovaně nalezen v datech ze zemí západní Evropy.

JARMILA PILECKÁ (CVVM, Sociologický ústav AV ČR)

Srovnatelnost užitých způsobů dotazování v mixed-mode design šetřeních

Příspěvek se zaměřuje na užití smíšených způsobů dotazování se zaměřením na okolnosti jejich užití, silné a slabé stránky možných kombinací a zkoumání srovnatelnosti dat sebraných pomocí mixed-mode design.

Sdílejte tuto stránku