Nalezeno 48 projektů
Dobrovolnictví představuje jednu z forem občanské angažovanosti, při níž dobrovolníci věnují svůj čas bez nároku na odměnu veřejně prospěšným činnostem nebo druhým lidem. Dobrovolnictví zahrnuje velké množství neformálních a neorganizovaných aktivit...
Členové řešitelkého týmu:
RNDr. Mgr. Renáta Mikešová, Ph.D.
Témata:
občanská společnost
Zadavatel:
ostatní
Tento projekt byl řešen v rámci Strategie AV21 v programu: Rozmanitost života a zdraví ekosystémů (ROZE) - http://av21.avcr.cz/vyzkumne-programy/09-rozmanitost-zivota-a-zdravi-ekosystemu/index.htmlCílem aktivity je zmapování hodnotových orientací,...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
globalizace
Zadavatel:
ostatní
Výzkumný program v rámci Strategie AV21 se zaměřuje na globální konflikty a jejich lokální souvislosti, které představují významné kulturní a společenské výzvy v 21. století. Analyzuje kulturní a společenské transformace vzhledem ke vzájemným...
Témata:
globalizace
Zadavatel:
ostatní
Projekt se věnuje problematice socio-prostorového znevýhodnění obyvatel periferních venkovských oblastí v České republice. Periferní venkovské oblasti jsou území, která zaostávají za jinými regiony v určitých aspektech ekonomického a sociálního rozvoje....
Témata:
město a vesnice
Zadavatel:
GA ČR
Projekt se věnuje času a prostoru osob bez domova s ohledem na podmínky postsocialistického města. Jeho cílem je popsat charakteristiky, životní a časoprostorové trajektorie a každodenní život osob bez domova v kontextu dvou českých měst. Projekt je...
Témata:
bydlení
Zadavatel:
GA ČR
Obecným cílem projektu je získat aktuální informace o stavu sociálního podnikání v Pardubickém kraji, jeho možných perspektivách a možnostech podpory ze strany územní samosprávy a státu. Sociální podniky, resp. subjekty sociálního podnikání, jsou...
Členové řešitelkého týmu:
RNDr. Mgr. Renáta Mikešová, Ph.D.
Témata:
ekonomie
Zadavatel:
ostatní
Program podpory perspektivních lidských zdrojů AV ČR. 
Hlavní řešitel:
Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
migrace a mobilita
Zadavatel:
GA AV ČR
Cílem PLATENSO je připravit návrh na vytvoření právního základu pro evropský subjekt, který by se věnoval sociálně-ekonomickým otázkám jaderných technologií, a rozvíjet doporučení pro výzkumné strategie v PLATENSO zemích. Tím posílit schopnosti...
Hlavní řešitel:
Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Témata:
EU
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Předkládaný projekt vyplňuje mezery ve výzkumu mezinárodní migrace, a to zejména vnitrostátní migrace cizinců. Vzhledem k nedostatku informací o tomto procesu bude potřeba provést rozsáhlejší sběr dat. V projektu budou realizovány série kvantitativních a...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
migrace a mobilita
Zadavatel:
GA ČR
Výzkumný projekt měl dva hlavní cíle. Prvním cílem bylo porovnat význam kontextuálních a kompozitních faktorů pro vysvětlení relativní stability prostorových vzorců volebního chování v čase na území Česka od doby, kdy bylo zavedeno všeobecné volební...
Témata:
politika (a postoje k politice)
Zadavatel:
GA ČR
Regionální samospráva tvoří důležitou součást víceúrovňového vládnutí. Tato instituce prochází v posledních desetiletích řadou změn a to jak ve starých, tak v nových demokraciích. Důležitou roli přitom sehrává proces evropské integrace. V České republice...
Hlavní řešitel:
PhDr. Daniel Čermák, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
PhDr. Daniel Čermák, Ph.D.
Témata:
regiony
Zadavatel:
GA ČR
Cílem projektu je analyzovat proces demografické změny (zvláště úbytek počtu obyvatel a s ním související změny demografické struktury) v regionech a městech ve střední Evropě a jejich důsledky pro schopnost dotčených regionů a měst zajišťovat na svém...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
regiony
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Cílem projektu bylo zjištění, jak jsou rozvoj kultury, organizace a využití kulturních aktivit podmíněny sociálním a institucionálním prostředím regionu, a jak lze využít tuto znalost v činnosti subjektů, které se v oblasti kultury a uchování...
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
kultura
Zadavatel:
ministerský projekt
K důležitým otázkám týkajícím se fungování obecní samosprávy, které mají kromě teoretického významu rovněž zásadní praktický dopad, patří souvislost mezi výkonem samosprávy a endogenním rozvojovým potenciálem obcí. Endogenní rozvojový potenciál...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Hlavním cílem navrhovaného projektu je studium vlivu vládnutí na sociálně prostorové nerovnosti v metropolitních oblastech v České republice v komparaci se severoamerickými, západoevropskými a dalšími středoevropskými zkušenostmi. Jde jednak o analýzu...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Předmětem řešení projektu je odhalování základních rysů regionálních disparit se zřetelem k úloze a významu sociálního a lidského kapitálu v rozvoji území. Projekt ověřuje hypotézy, vyjadřující vztahy mezi faktory socio-ekonomického rozvoje regionů a...
Hlavní řešitel:
PhDr. Jana Stachová, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
ekonomie
Zadavatel:
ministerský projekt
Vedle diferenciace a marginalizace určitých sociálních vrstev populace dochází i k regionální diferenciaci a marginalizaci. Cílem je zmapování problematiky na úrovni celku a vybraného regionu, zjištění stupně marginalizace českého pohraničí a stanovení...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
ministerský projekt
Cílem projektu je poznání toho, jak lokální společenství rozumí pojmům participace a partnerství, v jakém rozsahu jsou umožněny, jakými prostředky se participace realizuje a jaké struktury partnerství se mezi jednotlivými aktéry utvářejí.
Hlavní řešitel:
PhDr. Daniel Čermák, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
ministerský projekt
Projekt se zaměřuje na analýzu všech typů faktorů, které ovlivňují rozhodování českých pracovníků vědy a výzkumu pobývajících pracovně v zahraničí o tom, zda se mají vrátit do České republiky či nikoliv. Projekt prostřednictvím dotazníkového šetření...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
ministerský projekt
projekt řešený v rámci Dohody o spolupráci mezi AV ČR, Sdružením obcí Orlice a Pardubickým krajem, na němž se podílejí také další ústavy AV ČR
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA AV ČR

Stránky