Konference
30. 11. 2021
13:30, platforma ZOOM

Závěrečná konference aplikovaného projektu zaměřeného na žáky s nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka na pražských základních školách.

Zveme Vás na závěrečnou konferenci projektu Škola jako integrační partner řešeného v letech 2019-2021 Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. Konference proběhne on-line prostřednictvím platformy Zoom dne 30. listopadu 2021 od 13:30.

Pro účast na konferenci je potřeba registrace. Odkaz na Zoom Vám bude zaslán den před konáním konference.

Účelem konference je seznámit účastníky z širší odborné a laické veřejnosti s výsledky aplikovaného výzkumu zaměřeného na žáky s nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka na pražských základních školách.

V první části konference budou podrobně prezentována klíčová zjištění projektu a proběhne o nich diskuse. Jedná se především o poznatky z opakovaného monitorovacího šetření na základních školách v Praze, ale také poznatky z hloubkových rozhovorů realizovaných jak se zástupci škol, tak i s rodiči samotných žáků s nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka. Zde se účastníci dozví, jaký je v Praze odhadovaný počet žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a jaké jsou jazykové kompetence těchto žáků. Dalšími tématy budou personální kapacita škol a jejich finanční zdroje související s podporou žáků, využívané informační zdroje a spolupracující aktéři, zkušenosti s prováděním jazykové diagnostiky na školách a také dopad distanční výuky na podporu žáků s OMJ a jejich celkové začlenění do vyučovacího procesu. V závěru konference proběhne moderovaná diskuze se zástupci vybraných aktérů, kteří hrají důležitou roli v procesu začleňování žáků s OMJ, a to jak v rovině tvorby koncepcí a politik, tak i v rovině praktického poskytování asistence a podpory.

Projekt je řešen za finanční podpory Technologické agentury ČR. Odborným garantem projektu je Hl. m. Praha.

Program konference

Část I. Prezentace výsledků projektu

Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D., RNDr. et Mgr. Renáta Mikešová, Ph.D., Mgr. Blanka Tollarová, Ph.D., Mgr. Dita Čermáková, Ph.D., RNDr. Martin Šimon, Ph.D.

13:30-13:40       Uvítání účastníků a stručná prezentace projektu Škola jako integrační partner: cíle, výzkumné aktivity a použitá metodologie

13:40- 13:50       Úvod do problematiky jazykové integrace dětí migrantů. Upřesnění terminologie a poznatky z dosavadních výzkumů a dostupných statistik

13:50-14:35        Situace žáků s OMJ na pražských základních školách. Podrobné výsledky monitoringu na základních školách v Praze

 • odhadované počty žáků s OMJ a úroveň jejich jazykových znalostí
 • provádění jazykové diagnostiky
 • nástroj pro odhad celkového počtu žáků s OMJ z dostupných statistických údajů o cizincích
 • aktuální typy podpory žáků s OMJ na školách
 • personální kapacity škol v souvislosti s žáky s OMJ
 • využití zdrojů pro financování podpory žáků s OMJ a nový systém financování
 • subjektivní posouzení dostatečnosti podpory

14:35-14:50       Reflexe ze strany účastníků diskuzního panelu a prostor pro dotazy z publika

14:50-15:00        Přestávka

15:00-15:30        Škola jako integrační partner. Výsledky monitoringu a poznatky z hloubkových rozhovorů se zástupci škol a rodiči žáků s OMJ

 • informační kanály a spolupracující aktéři
 • zkušenosti a potřeby škol v souvislosti se zajištěním výuky žáků s OMJ
 • reflexe škol ohledně dopadu distanční výuky na poskytování podpory žákům s OMJ a jejich celkové začlenění do vyučovacího procesu
 • reflexe rodičů žáků s OMJ a komunikace se školou (potenciál školy jako komunitního místa přispívajícího k sociální soudržnosti)

15:30-15:45       Reflexe ze strany účastníků diskuzního panelu a prostor pro dotazy z publika

 

Část II. Panelová diskuze

15:45-16:15       Problematika sběru dat o žácích s OMJ a využití těchto dat ve veřejné správě. Diskuze s klíčovými aktéry v oblasti integrace

Potvrzení hosté panelové diskuze:
Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí Oddělení základního vzdělávání, Odbor základního vzdělávání a mládeže, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Jiřina Hübnerová, specialistka koncepce školství a dalšího vzdělávání, Oddělení regionálního školství, Odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy
Mgr. Halka Smolová Závorová, ústřední metodička pro vzdělávání, Oddělení metodické podpory a DVPP, Odbor systémové podpory pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, Národní pedagogický institut České republiky
PhDr. Kristýna Titěrová, programová ředitelka a vedoucí služeb pro pedagogy společnosti META

16:15-16:30       Otázky z publika a závěrečná diskuze

 

Prezentace z konference je k dispozici zde.

Sdílejte tuto stránku