Completed project

Socio-prostorové znevýhodnění obyvatel periferních venkovských oblastí

Trvání projektu: 
2015 - 2017

Projekt se věnuje problematice socio-prostorového znevýhodnění obyvatel periferních venkovských oblastí v České republice. Periferní venkovské oblasti jsou území, která zaostávají za jinými regiony v určitých aspektech ekonomického a sociálního rozvoje. Sociálněprostorové znevýhodnění je vícerozměrný koncept, týkající se obtíží při přístupu k ekonomickým, vzdělanostním a dalším sociálním zdrojům a systémům podpory na určitém území. Souvisí s chudobou, deprivací a sociální exkluzí. Hlavním cílem projektu je prozkoumat podobu a koncentraci sociálního znevýhodnění v periferních venkovských oblastech a mechanismy, které k němu přispívají. Bude zkoumána životní situace, příležitosti a strategie obyvatel periferních venkovských oblastí, a porovnána se situací obyvatel jiných regionů. Budou identifikovány znevýhodněné skupiny obyvatel periferií a hledány faktory, které znevýhodnění ovlivňují. Přitom bereme v úvahu individuální i kontextové vlivy. V projektu bude využita sekundární analýza dat, dotazníkové šetření a kvalitativní rozhovory.

Témata: 
město a vesnice
regiony
sociální nerovnosti
životní úroveň
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 6, zobrazeno 1 - 6)

Šimon, Martin, Bernard, Josef

The development of the Czech countryside differs in many ways from trajectories typical for Eastern and Central European rural areas in the last 25 years. In our article, we discuss the nature of the ‘Czech exceptionalism’, with reference to three examples, namely population development, the dynamics of rural/agricultural labour markets and rural governance.

Téma:
město a vesnice, migrace a mobilita, regiony, sociální nerovnosti, sociologická teorie, veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Bernard, Josef, Šimon, Martin

The spatial concentration of social disadvantage in rural areas not only poses a risk to social cohesion but also represents a challenge for public policy. This article draws on a multidimensional concept of disadvantage to study spatial aspects of disadvantage in Czech rural areas. Current studies aimed at identifying ‘inner peripheries’ as areas with an increased risk of social exclusion fail to distinguish between different forms of disadvantage.

Téma:
důvěra/sociální koheze, město a vesnice, migrace a mobilita, mzdy a příjmy, věk a stárnutí, veřejná politika, životní úroveň
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Šimon, Martin

A key issue in socio-economic geography is to understand how regional and social polarisation shapes the territorial organisation of society. We argue that effects of polarisation are not translated simply and straightforwardly in a whole region, but vary to a large extent with respect to different types of accessibility areas. We applied the time-accessibility framework to classify a territory into urban, peri-urban, rural, and remote rural areas at a national and regional scale.

Téma:
město a vesnice, metodologie výzkumu, regiony, sociální nerovnosti, transformace, vzdělání
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Šimon, Martin

Studium mechanismů, které mohou narušovat sociální soudržnost společnosti, patří mezi základní témata sociologického výzkumu. Riziko sociálního znevýhodnění je ovlivněno dominantně individuálními faktory, ale síla působení těchto faktorů závisí na prostředí, kde obyvatelé žijí. V Česku dochází ke kumulaci různých forem sociálního znevýhodnění ve venkovském území.

Téma:
město a vesnice, metodologie výzkumu, mzdy a příjmy, regiony, sociální nerovnosti, veřejná politika, veřejná správa, životní úroveň
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Šimon, Martin

Předchozí výzkum periferních území umožnil identifikovat některá problémová území a zacílit pozornost na jejich studium. Nicméně se jednalo většinou o vymezení jednoho typu periferního území. Uživatel výzkumu tak nemohl identifikovat, zdali je perifernost území způsobována nedostatkem pracovních příležitostí, nebo komplikovanou demografickou situací, nebo nevyhovujícím bytovým fondem.

Téma:
dějiny sociologie, město a vesnice, metodologie výzkumu, mzdy a příjmy, regiony, sociální nerovnosti, veřejná politika, veřejná správa, životní úroveň
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace
Bernard, J. (ed.), Kostelecký, T., Mikešová, R., Šafr, J., Šimon, M., Trlifajová, L., Hurrle, J.

Kniha osmi autorek a autorů se zabývá životními podmínkami obyvatel venkovských periferií v Česku. Klade si zejména otázku, jestli bydlení v periferiích zvyšuje riziko různých forem sociálního znevýhodnění. Zkoumá postavení obyvatel venkovských periferií na trhu práce, jejich příjmy a možnosti zaměstnání. Zabývá se problematikou vzdělání a ptá se, jestli děti vyrůstající v periferiích mají stejné možnosti získání kvalitního vzdělání jako ostatní.

Téma:
bydlení, město a vesnice, životní styl, životní úroveň
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie